Header

QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP ỦY BAN QUỐC GIA VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ VIỆT NAMa. Uỷ ban quốc gia về Thập kỷ của phụ nữ Việt Nam được thành lập ngày 12/02/1985 theo Quyết định số 41 – Hội đồng Bộ trưởng. Thành viên gồm:
-      Chủ tịch: Đ/c Nguyễn Thị Định- Chủ tịch Hội LHPNVN
-      Phó Chủ tịch: Đ/c Nguyễn Thị Bình- Bộ trưởng Bộ Giáo dục, đ/c Võ Đông Giang - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
-      Các Uỷ viên: Là đại diện của:
1) Tổng công đoàn Việt Nam
2) Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam
3) Bộ Y tế
4) Bộ Lao động
5) Uỷ ban Khoa học Xã hội
6) Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
7) Uỷ ban Đoàn kết với nhân dân các nước
8) Uỷ ban Bảo vệ bà mẹ và trẻ em 
Nhiệm vụ :
-      Tuyên truyền ý nghĩa thập kỷ phụ nữ, tổng kết và giới thiệu thành tích các phong trào hoạt động giải phóng phụ nữ, thực hiện quyền bình đẳng nam nữ
-      Tổ chức phối hợp, hướng dẫn và đôn đốc kiểm tra các ngành, các cấp chấp hành các chính sách, chế độ của Đảng, Nhà nước đối với phụ nữ
-      Quan hệ, phối hợp với Liên hợp quốc và các tổ chức hoà bình và tiến bộ, đấu tranh chống các thế lực đế quốc và phản động. 

b. Sự thành lập ủy ban quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam (UBQG)
         Nhằm thực hiện bình đẳng giới thông qua việc không ngừng phát triển bộ máy vì sự tiến bộ phụ nữ, ngày 25/02/1993, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 72/TTg chính thức thành lập UBQG vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam. Thành viên gồm:
-      Chủ tịch: Đ/c Trương Mỹ Hoa- Chủ tịch Hội LHPNVN
-      Phó Chủ tịch:- Đ/c Lê Mai, thứ trưởng Bộ Ngoại giao,
-      Đ/c Trần Xuân Nhĩ, thứ trưởng Bộ Giáo dục
-      Các Uỷ viên: Là một đồng chí lãnh đạo hoặc đại diện có thẩm quyền của các cơ quan sau đây:
1) Uỷ ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội
2) Tổng liên đoàn lao động Việt Nam
3) Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam
4) Hội Nông dân Việt Nam
5) Bộ Y tế
6) Bộ Lao động- Thương binh và xã hội
7) Bộ Khoa hoc, Công nghệ và Môi trường
8) Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước
9) Một nhân sỹ nữ
10) Một cán bộ lãnh đạo nữ ở một doanh nghiệp Nhà nước
-      Thường trực của UBQG gồm có: Chủ tịch, các Phó chủ tịch và một số cán bộ của Bộ Ngoại giao và Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam quyết định. Các cán bộ trên làm việc kiêm nhiệm. 

c. Kiện toàn UBQG vì sự tiến bộ của phụ nữ VN
          Sau 8 năm thành lập, UBQG đã tích cực hoạt động và đã thúc đẩy sự tiến bộ của phụ nữ, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Tuy nhiên, do cơ chế làm việc chưa rõ ràng, nhân lực hạn hẹp, hoạt động của bộ máy thường trực chưa được đảm bảo đầy đủ tính pháp lý nên Uỷ ban chưa thực sự phát huy hết được vai trò, tiềm năng của mình. Ngày 11/6/2001, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 92/TTg kiện toàn UBQG
Thành viên gồm :
-      Chủ tịch : Đ/c Hà Thị Khiết, Chủ tịch Hội LHPNVN
-      Phó Chủ tịch: Thứ trưởng Bộ Giáo dục- Đào tạo và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao
-      15 thành viên là Thứ trưởng của một số bộ ngành sau :
1) Bộ Kế hoạch & Đầu tư
2) Bộ Tài chính
3) Bộ Y tế
4) Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội
5) Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn
6) Bộ Văn hoá - Thông tin
7) Bộ Khoa học và Công nghệ
8) Bộ Tài nguyên và môi trường
9) Bộ Tư pháp
10) Bộ Nội vụ
11) UB Dân số – Gia đình & Trẻ em
12) Ban Tổ chức TW Đảng
13) Tổng liên đoàn lao động Việt Nam
14) Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
15) Hội Nông dân Việt Nam 

d. Nguyên tắc hoạt động:
-      Định kỳ họp 2 lần /năm
-      Các thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm
-      Có quy chế tổ chức và hoạt động do Chủ tịch Uỷ ban quyết định.
-      Có con dấu riêng.
-      Được Nhà nước cấp kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách qua cơ quan Trung ương Hội LHPNVN
-      Chủ tịch UBQG quyết định thành lập Văn phòng giúp việc Uỷ ban. Có trụ sở Văn phòng làm việc riêng. Văn phòng Uỷ ban được Trung ương Hội LHPNVN cử người tham gia làm việc. 


e. Kiện toàn UBQG vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam (năm 2008)
Ngày 22 tháng 8 năm 2008 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 114/2008/QĐ-TTg về kiện toàn Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam. Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, phối hợp giải quyết những vấn đề liên ngành liên quan đến sự tiến bộ của phụ nữ trong phạm vi cả nước.

Nhiệm vụ và quyền hạn của UBQG vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam:

1.     Nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề liên ngành liên quan đến sự tiến bộ của phụ nữ.
2.     Giúp Thủ tướng Chính phủ phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp và các đoàn thể trong việc tuyên truyền, phổ biến và vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến sự tiến bộ của phụ nữ.
3.     Giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc phối hợp thực  hiện các mục tiêu quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ.
4.     Báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo định kỳ 6 tháng hoặc theo yêu cầu tình hình hoạt động của Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam.
5.     Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến sự tiến bộ của phụ nữ do Thủ tướng Chính phủ giao.
 
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã quy định thành viên UBQG vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam gồm có:

1.   Chủ tịch Ủy ban: Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
2.   Các Phó Chủ tịch Ủy ban:
-      Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam;
-      01 Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
3.   Các Ủy viên Ủy ban:

-      01 Thứ trưởng Bộ Tư pháp;
-      01 Thứ trưởng Bộ Nội vụ;
-      01 Thứ trưởng Bộ Ngoại giao;
-      01 Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
-      01 Thứ trưởng Bộ Tài chính;
-      01 Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
-      01 Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
-      01 Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;
-      01 Thứ trưởng Bộ Y tế;
-      01 Thứ trưởng Bộ Công an;
-      01 Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
-      01 Phó Chủ  nhiệm Ủy ban Dân tộc;
-      01 Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;
-      01 Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng;
-      01 đại diện Ban thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
-      01 Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
-      01 Phó Chủ tịch  Hội Nông dân Việt Nam;
-      01 Bí thư Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Các Thành viên của Ủy ban hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Chủ tịch Ủy ban thống nhất với Thủ trưởng các cơ quan liên quan quyết định danh sách các thành viên Ủy ban.
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cũng đã quy định Chủ tịch Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam ban hành quy chế hoạt động Ủy ban và phân công trách nhiệm cho các thành viên Ủy ban.
Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam có con dấu riêng. Chủ tịch Ủy ban, các Phó Chủ tịch Ủy ban và Chánh Văn phòng  giúp việc Ủy ban sử dụng con dấu của Ủy ban.
Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định thành lập Văn phòng giúp việc Ủy ban bảo đảm nguyên tắc gọn, hiệu quả, không phát sinh biên chế riêng. Chánh Văn phòng giúp việc Ủy ban là Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
Kinh phí hoạt động của Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam do ngân sách nhà nước cấp hàng năm và được tổng hợp chung vào kinh phí của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội./.
 
 
Quay lại
Về đầu