Library


Giới thiệu

Ban Quản lý dự án Ô là Dự án do Vụ Bình đẳng giới là cơ quan thường trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, có chức năng hỗ trợ kỹ thuật nhằm tăng cường năng lực cung cấp thông tin, tài liệu nghiên cứu và cơ sở dữ liệu về bình đẳng giới và sự tiến bộ phụ nữ đến với toàn xã hội.
Mặc dù đã có những tiến bộ trong việc tăng cường năng lực thể chế trong lĩnh vực thực hiện, báo cáo, phân tích giới, thu thập dữ liệu và giám sát vẫn còn hạn chế và chưa mang tính hệ thống. Những tồn tại về mặt thể chế bộc lộ rõ trong lĩnh vực liên kết mạng lưới và chia sẻ thông tin, dữ liệu, nghiên cứu và kinh nghiệm về những vấn đề bình đẳng giới. Một số lượng dữ liệu về giới đáng kể đã được thu thập và sẵn có, và Uỷ ban quốc gia vì sự tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam (UBQGVSTBPN) đã có trang web để phổ biến thông tin, và Trung tâm Thông tin cũng có những dữ liệu để báo cáo về bình đẳng giới trong 8 lĩnh vực quy định trong Luật Bình đẳng giới. Tuy nhiên, lĩnh vực nghiên cứu về bình đẳng giới, thu thập dữ liệu theo yếu tố giới, các hệ thống phân tích và phổ biến thông tin cần được cải thiện để có tính hệ thống hơn và bền vững hơn.
Nhằm giải quyết những thách thức này, Chương trình hợp tác chung giữa Chính phủ Việt Nam và Liên hợp quốc do Chính phủ Tây Ban Nha hỗ trợ thông qua Quỹ Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGF) đã bắt đầu đi vào hoạt động vào tháng 3/2009 nhằm xây dựng năng lực của các cơ quan chịu trách nhiệm cấp quốc gia và cấp tỉnh để họ có thể thực hiện, giám sát, đánh giá và báo cáo tốt hơn về Luật Bình đẳng giới và Luật Phòng, chống bạo lực gia đình từ 2009-2011. Chương trình chung về bình đẳng giới là Chương trình duy nhất do 12 cơ quan Liên hợp quốc và các cơ quan Chính phủ liên quan thực hiện nhằm đạt được những kết quả sau:
Kết quả chung 1: Nâng cao kiến thức, kỹ năng và sự thực hành trong việc thực hiện, giám sát, đánh giá và báo cáo về việc thực thi Luật Bình đẳng giới và Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.
Kết quả chung 2: Tăng cường các quan hệ đối tác và sự phối hợp liên quan đến Bình đẳng giới cả trong và ngoài Chính phủ.
Kết quả chung 3:Củng cố các dữ liệu dựa trên bằng chứng và các hệ thống dữ liệu liên quan nhằm đẩy mạnh bình đẳng giới.
Theo Kết quả chung 3, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội với sự hỗ trợ kỹ thuật từ Quỹ Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) sẽ tiến hành hoạt động xây dựng một trung tâm thông tin có hệ thống phân loại tư liệu và cho phép tiếp cận dữ liệu giới, các nghiên cứu và báo cáo bình đẳng giới tại Việt Nam và xây dựng Kế hoạch hoạt động đảm bảo tính bền vững của trung tâm này. Trung tâm thông tin này sẽ được xây dựng trên cơ sở những công việc hiện có mà UBQGVSTBPN đã thực hiện và sẽ do UBQGVSTBPN quản lý trong khi được đặt tại Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
Quay lại
Về đầu