Header
Chuyển bộ gõ
Hỏi: Trách nhiệm quản lý nhà nước về bình đẳng giới của UBND xã, phường, thị trấn được pháp luật quy định như thế nào?
Cập nhật ngày: 29/09/2012
Trả lời: Căn cứ khoản 4 Điều 2 Nghị định 70/2008/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về bình đẳng giới trong phạm vi địa phương theo phân cấp của Chính phủ. Tại Điều 7 của Nghị định 70/2008/NĐ-CP quy định Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm sau:
Hỏi: Trách nhiệm quản lý nhà nước về bình đẳng giới của Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh được pháp luật quy định như thế nào?
Cập nhật ngày: 29/09/2012
Trả lời: Căn cứ khoản 4 Điều 2 Nghị định 70/2008/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về bình đẳng giới trong phạm vi địa phương theo phân cấp của Chính phủ. Tại Điều 6 của Nghị định 70/2008/NĐ-CP quy định Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có trách nhiệm sau:
Hỏi: Trách nhiệm quản lý nhà nước về bình đẳng giới của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được pháp luật quy định như thế nào?
Cập nhật ngày: 29/09/2012
Trả lời: Căn cứ khoản 4 Điều 2 Nghị định 70/2008/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về bình đẳng giới trong phạm vi địa phương theo phân cấp của Chính phủ. Tại Điều 5 của Nghị định 70/2008/NĐ-CP quy định Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm sạu:
Hỏi: Trách nhiệm quản lý nhà nước về bình đẳng giới của các Bộ, cơ quan ngang Bộ được pháp luật quy định như thế nào?
Cập nhật ngày: 29/09/2012
Trả lời: Căn cứ khoản 3 Điều 2 Nghị định 70/2008/NĐ-CP, Bộ, cơ quan ngang Bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện quản lý nhà nước về bình đẳng giới. Tại Điều 4 của Nghị định 70/2008/NĐ-CP quy định các Bộ, cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm thực hiện bình đẳng giới như sau:
Hỏi: Luật Bình đẳng giới quy định thế nào về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức khác trong việc thực hiện bình đẳng giới tại cơ quan, tổ chức mình?
Cập nhật ngày: 29/09/2012
Trả lời: Theo Điều 32 Luật Bình đẳng giới qui định:
Hỏi: Trách nhiệm của công dân trong thực hiện bình đẳng giới là gì?
Cập nhật ngày: 29/09/2012
Trả lời: Theo Điều 34 của Luật Bình đẳng giới, công dân nam, nữ có trách nhiệm sau đây:
Hỏi: Trách nhiệm của gia đình trong thực hiện bình đẳng giới là gì?
Cập nhật ngày: 29/09/2012
Trả lời: Theo Điều 33 của Luật Bình đẳng giới quy định:

Trang 1/10Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  Tiếp   Cuối    
Về đầu