Header
Chuyển bộ gõ
Kế hoạch kiểm tra hoạt động vì sự tiến bộ của Phụ nữ 2012
Cập nhật ngày: 28/02/2012

Căn cứ Chương trình công tác năm 2012, Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam (UBQG) xây dựng Kế hoạch kiểm tra hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ với nội dung cụ thể như sau: 
ỦY BAN QUỐC GIA
VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ VIỆT NAM
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
Số: 03/KHKT-UBQG
 
Hà Nội, ngày 15 tháng02 năm 2012
 
 
 
KẾ HOẠCH KIỂM TRA
HOẠT ĐỘNG VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ NĂM 2012
 
Căn cứ Chương trình công tác năm 2012, Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam (UBQG) xây dựng Kế hoạch kiểm tra hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Nắm tình hình hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ ở một số Bộ, ngành, tỉnh, thành phố và đôn đốc triển khai thực hiện chủ trương của Đảng và pháp luật, chính sách của Nhà nước đối với phụ nữ.
2. Phát hiện những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để nghiên cứu, đề xuất những giải pháp nhằm tăng cường bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

II. NỘI DUNG KIỂM TRA
1.Tình hình triển khai các nhiệm vụ của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ, trong đó có việc xây dựng và thực hiện các chính sách liên ngành liên quan đến sự tiến bộ của phụ nữ; công tác cán bộ nữ tại Bộ, ngành, địa phương.
2. Tình hình triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 và Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2015.
3.Kết quả thực hiện Luật Bình đẳng giới và các văn bản hướng dẫn thi hành.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam tổ chức 10 đoàn công tác đi kiểm tra hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ tại 21 đơn vị, địa phương, trong đó bao gồm 04 Bộ, ngành và 17 tỉnh, thành phố (Phụ lục kèm theo). Mỗi đoàn sẽ do 01 đồng chí thành viên UBQG làm Trưởng đoàn kiểm tra theo kế hoạch luân phiên hàng năm. Các đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra căn cứ vào kế hoạch công tác của đơn vị mình để bố trí lịch đi kiểm tra (trong thời gian từ tháng 2 đến tháng 11 năm 2012).

Để đảm bảo chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, Đoàn kiểm tra và các Bộ ngành, địa phương được kiểm tra cần thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau:

1.Đối với đoàn kiểm tra
- Trưởng đoàn bố trí lịch và thông báo cho Văn phòng UBQG trước ít nhất 10 ngày để sắp xếp kế hoạch làm việc với đơn vị được kiểm tra.
- Trưởng đoàn cử thành viên Ban VSTBPN của đơn vị mình cùng tham gia đoàn.
- Văn phòng UBQG có trách nhiệm: kết nối lịch làm việc của Trưởng đoàn với đơn vị được kiểm tra, chuẩn bị các tài liệu có liên quan và mời đại diện một số Bộ, ngành tham gia đoàn; chậm nhất là 15 ngày sau khi kết thúc kiểm tra, hoàn tất báo cáo kết quả kiểm tra, trình Trưởng đoàn ký thông qua.

2. Đối với các Bộ, ngành, địa phương được kiểm tra
- Chuẩn bị báo cáo bằng văn bản đảm bảo yêu cầu về nội dung kiểm tra.
- Tập hợp các đề xuất, kiến nghị về hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ với Chính phủ, UBQG và các cơ quan chức năng.
- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho đoàn kiểm tra đến làm việc: mời lãnh đạo Bộ, ngành hoặc UBND tỉnh cùng làm  việc với đoàn và đại biểu tham dự theo thành phần phù hợp với nội dung công việc, sắp xếp cho đoàn đi thăm, khảo sát thực tế cơ sở (khi có yêu cầu), v.v…
- Phối hợp với Đoàn kiểm tra để hoàn tất báo cáo.

3. Văn phòng UBQG
- Tham mưu cho UBQG trong công tác triển khai toàn bộ kế hoạch kiểm tra theo đúng yêu cầu và tiến độ đề ra.
- Tập hợp lịch làm việc của các Đoàn và thông báo lịch làm việc với các đơn vị được kiểm tra.
- Chuẩn bị nội dung, hậu cần và cử cán bộ làm thư ký các đoàn kiểm tra.
- Mời đại diện các Bộ, ngành, cơ quan liên quan tham gia Đoàn kiểm tra.
- Gửi báo cáo của đoàn kiểm tra tới Bộ trưởng hoặc Thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch UBND tỉnh; Trưởng ban và thư ký

Ban VSTBPN ở đơn vị, địa phương được kiểm tra và các thành viên Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam; tổng hợp tình hình kiểm tra tại các đơn vị, địa phương báo cáo UBQG và Thủ tướng Chính phủ.
Đề nghị Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các đơn vị được kiểm tra, các đồng chí Thành viên Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam đăng ký lịch đi kiểm tra; Văn phòng UBQG phối hợp tổ chức thực hiện đảm bảo đúng yêu cầu về nội dung và tiến độ./.
 
 
Nơi nhận:
- Các đ/c thành viên UBQG;
- Các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố liên quan;
- Lưu: VT, VP.UBQG.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 
 
 
THỨ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Nguyễn Thanh Hòa
 
                                                                                                                                                                                                            


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại
Tin theo ngày Xem
Về đầu