Header
Chuyển bộ gõ
Mẫu báo cáo tình hình hoạt động năm 2012 - Bộ, ngành
Cập nhật ngày: 28/02/2012

Báo cáo sơ kết/tổng kết tình hình hoạt động vì sự tiến bộ của Phụ nữ

ĐƠN VỊ
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số:          
 
 
Hà Nội, ngày      tháng      năm 2012
 
 
 
BÁO CÁO SƠ KẾT/TỔNG KẾT
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ
 
I. Sơ lược đặc điểm tình hình của Bộ, ngành
 
II. Việc triển khai các nhiệm vụ của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ của Bộ, ngành.
1. Tổ chức bộ máy của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ (Ban VSTBPN)
- Tình hình kiện toàn Ban VSTBPN và cơ cấu tổ chức của Ban.
- Việc xây dựng và thực hiện Quy chế hoạt động của Ban VSTBPN.
- Việc thành lập Ban VSTBPN ở các đơn vị trực thuộc
- Việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ
- Kinh phí cho công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới.
2. Về hoạt động của Ban VSTBPN.
2.1. Công tác tuyên truyền, tập huấn về bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ:
- Các hình thức tuyên truyền đã triển khai
          - Số lượng các hoạt động tuyên truyền, tập huấn đã tổ chức
          - Tỷ lệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức nam và nữ tham gia các lớp tập huấn về bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ.
          - Đánh giá sơ bộ kết quả công tác tuyên truyền, tập huấn
2.2. Công tác kiểm tra hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ tại các đơn vị thuộc phạm vi quản lý.
          - Số lượng đơn vị được kiểm tra hàng năm
          - Những vấn đề phát hiện được qua công tác kiểm tra đã được Bộ, ngành chủ động giải quyết
          - Đánh giá sơ bộ tác động của công tác kiểm tra
2.3. Vai trò của Ban VSTBPN trong công tác tham mưu cho Lãnh đạo Bộ/ngành/ đơn vị thực hiện các nhiệm vụ vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới.
- Những hoạt động phối hợp thực hiện công tác bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ đã được Bộ, ngành triển khai. Những khó khăn, tồn tại.
- Những nội dung tham mưu của Ban VSTBPN đối với lãnh đạo Bộ, ngành.
- Đánh giá vai trò tham mưu của Ban VSTBPN trong việc thực hiện các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới.
 
III. Việc triển khai các hoạt động bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ trong phạm vi quản lý nhà nước của ngành.
1. Vai trò chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ về bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ trong phạm vi quản lý nhà nước của ngành.
2. Những vấn đề giới nổi cộm trong lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành hiện nay và hướng khắc phục những vấn đề đó.
3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của Chiến lược quốc gia thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ/ngành…
 
IV. Công tác phối hợp triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020 và Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2015
1. Việc phối hợp xây dựng Kế hoạch hành động về bình đẳng giới (KHHĐ) giai đoạn 5 năm/10 năm và hàng năm của đơn vị.
2. Những biện pháp đã được tiến hành nhằm triển khai, thúc đẩy việc thực hiện KHHĐ.
3. Việc lồng ghép các chỉ tiêu của KHHĐ vào Chương trình công tác, kế hoạch, dự án… của Bộ, ngành.
4. Kết quả sơ bộ việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của KHHĐ năm 2011.
5. Những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Chiến lược và Chương trình quốc gia về bình đẳng giới.
 
V. Tình hình thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 01 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị.
1. Kết quả công tác cán bộ nữ của Bộ, ngành: tỷ lệ nữ tham gia cấp uỷ Đảng; tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý; tỷ lệ Đảng viên nữ....
2. Những chính sách của Bộ, ngành cho việc phát triển đội ngũ cán bộ nữ.
3. Đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị và các nhiệm vụ được giao trong Nghị quyết 57/NQ-CP của Chính phủ.
4. Những tồn tại, hạn chế trong công tác cán bộ nữ của Bộ, ngành.
 
VI. Kết quả thực hiện Luật Bình đẳng giới và các văn bản hướng dẫn thi hành.
1. Tình hình thực hiện các chủ trương của Đảng, luật pháp, chính sách của Nhà nước đối với công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới.
2. Các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới đã được Bộ, ngành thực hiện.
3. Việc thực hiện lồng ghép giới trong quá trình xây dựng, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực phụ trách.
4. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện pháp luật về bình đẳng giới.
 
VII. Đánh giá khái quát
1. Mặt được
2. Mặt hạn chế
3. Khó khăn, thách thức và nguyên nhân
 
VIII. Kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ.
 
 
 
Nơi nhận:
 
Lãnh đạo đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)
 


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại
Tin theo ngày Xem
Về đầu