Header
Chuyển bộ gõ
Hướng dẫn hoạt động năm 2012
Cập nhật ngày: 28/02/2012

Căn cứ Chương trình công tác năm 2012 của Uỷ ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam (UBQG), để đảm bảo tính thống nhất trong việc triển khai hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ trên phạm vi toàn quốc, UBQG hướng dẫn các nội dung công tác trọng tâm sau:


 
                         ỦY BAN QUỐC GIA                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     
        VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ VIỆT NAM                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
                      Số:  04/UBQG-VP                                                          Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2012
         V/v Hướng dẫn hoạt động năm 2012
 

 
Kính gửi:
Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ
các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
         

Căn cứ Chương trình công tác năm 2012 của Uỷ ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam (UBQG), để đảm bảo tính thống nhất trong việc triển khai hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ trên phạm vi toàn quốc, UBQG hướng dẫn các nội dung công tác trọng tâm sau:

I. Phối hợp thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 và Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2015.
1. Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các Bộ, ngành phối hợp với các đơn vị chức năng trong việc tham mưu xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật đối với phụ nữ tại đơn vị; tham mưu cho Lãnh đạo Bộ, ngành xây dựng và ban hành văn bản chỉ đạo ngành dọc về công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong lĩnh vực chuyên môn của Bộ, ngành mình. Đối với các Bộ, ngành chịu trách nhiệm chính thực hiện các mục tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ cần tích cực tham mưu cho Lãnh đạo Bộ, ngành và phối hợp với các đơn vị chức năng trong việc triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ, ngành.
2. Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động tham gia xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch hành động về bình đẳng giới giai đoạn 5 năm và hàng năm của đơn vị, địa phương; phối hợp tham mưu việc lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược, Kế hoạch hành động về bình đẳng giới vào Chương trình công tác và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để triển khai các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới ở địa phương.

          II.Tiếp tục chỉ đạo triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57/NQ-CP của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết sô 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác cán bộ nữ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đai hóa đất nước.
1. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác cán bộ nữ, các Bộ, ngành, địa phương cần chủ động: nghiên cứu, đánh giá tác động của hệ thống thể chế, chính sách đối với công tác cán bộ nữ; khảo sát, đánh giá thực trạng đội ngũ nữ cán bộ quản lý, nữ lãnh đạo các cấp để tham mưu cho Lãnh đạo xây dựng và thực hiện quy hoạch cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý và công tác cán bộ nữ của đơn vị, địa phương.
 2. Các Bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 57/NQ-CP của Chính phủ.
  
III. Công tác thông tin, tuyên truyền, huấn luyện
1. Xây dựng và triển khai Kế hoạch tuyên truyền về Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn đến năm 2010 thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác cán bộ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Chiến lược và Chương trình quốc gia về bình đẳng giới, Công ước CEDAW… cho phù hợp với đơn vị, địa phương và đối tượng cụ thể.
2. Tổ chức Chiến dịch truyền thông và thi tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới nhân kỷ niệm 5 năm Luật Bình đẳng giới có hiệu lực thi hành.
3. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ cho thành viên Ban VSTBPN ở các cấp và các đơn vị trực thuộc.
4. Xây dựng và nộp các báo cáo định kỳ về hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ (theo mẫu đính kèm) theo đúng thời gian quy định: trước ngày 15/6 đối với Báo cáo sơ kết và trước ngày 15/12 đối với Báo cáo tổng kết. Đảm bảo chế độ thông tin thường xuyên với UBQG.

IV. Công tác kiểm tra hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ
1. Xây dựng kế hoạch kiểm tra và tổ chức các đoàn kiểm tra hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ ở các đơn vị trực thuộc và cấp dưới. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc tham gia xây dựng và triển khai thực hiện KHHĐ về bình đẳng giới của địa phương, đơn vị cơ sở; việc tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, Luật Bình đẳng giới, Luật phòng, chống bạo lực gia đình và luật pháp, chính sách đối với phụ nữ.
2. Các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố có tên trong danh sách kiểm tra năm 2012 chuẩn bị báo cáo (theo mẫu Báo cáo tình hình hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ gửi kèm) và bố trí thời gian làm việc với đoàn kiểm tra theo yêu cầu của UBQG. Cơ quan thường trực của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ cần chủ động bố trí lịch làm việc và các nội dung liên quan giúp các đoàn kiểm tra thực hiện tốt nội dung, thời gian và hiệu quả của công tác kiểm tra.
3. Các Bộ, ngành và tỉnh, thành phố có biện pháp tích cực giải quyết các kiến nghị của các đoàn kiểm tra của UBQG trước đây.

V. Công tác tổ chức
1. Hướng dẫn hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ đối với các đơn vị trực thuộc và cấp dưới.
2. Phối hợp với UBQG nghiên cứu, xây dựng Đề án kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ ở các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội, Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, các Tập đoàn, Tổng Công ty nhà nước cho phù hợp với tình hình thực tế.
3. Rà soát, bổ sung, điều chỉnh và xây dựng Quy chế hoạt động cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, địa phương.
4. Thực hiện tốt chế độ họp Ban (ít nhất 02 lần/năm).
Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì vướng mắc hoặc các vấn đề mới phát sinh, đề nghị thông tin về: Văn phòng Uỷ ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam. Địa chỉ liên hệ: số 12 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, điện thoại: 04 3826 9551; email: ncfaw@molisa.gov.vn./.
 
 
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBQG (để báo cáo);
- Thành viên UBQG (để phối hợp);
- Văn phòng Chính phủ;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, VP.UBQG.
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 
 
 
  
THỨ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
 Nguyễn Thanh Hoà
 
 


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại
Tin theo ngày Xem
Về đầu