Header
Chuyển bộ gõ
Bản tin "Phụ nữ & Tiến Bộ" - số 1 năm 2011
Cập nhật ngày: 06/03/2012

Mục lục bản tin


  LÝ LUẬN THỰC TIỄN
  1. Triển khai Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 và những vấn đề đặt ra tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long
  2. Hà Tĩnh: tăng cường năng lực bộ máy vì sự tiến bộ của phụ nữ để thực hiện thành công Chiến lược quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ giai đoạn 2001 - 2010
  3. Hậu Giang: Việc triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác bình đẳng giới của tỉnh Hậu Giang
Số 1-2011 (64) THÔNG TIN TRONG NƯỚC
Tài liệu nội bộ 1. Chính phủ báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2010
ỦY BAN QUỐC GIA VÌ SỰ TIÊN BỘ CỦA PHỤ NỮ VIỆT NAM 2. Hội nghị tổng kết Chiến lược quốc gia vì sự tiến bộ phụ nữ Việt Nam đến năm 2010 và triển khai chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020
2 Đinh Lễ - Hà Nội  DT: 04.38269551; Fax: 04. 38253875 3. Hội nghị toàn quốc về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài
Email: ncfaw@molisa.gov.vn Website:http://ubphunu-ncfaw.gov. vn 4. Hội nghị "Nâng cao đóng góp của phụ nữ đồng bằng Sông Cửu Long phục vụ triển khai chủ trương Hội nhập Quốc tế và Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011 - 2020"
Chịu trách nhiệm xuất bản 5. Đối thoại chính sách về bình đẳng giới
Phạm Ngọc Tiến 6. Trao kỷ niệm chương cho trưởng đại diện Cơ quan phụ nữ Liên hợp quốc tại Việt Nam
  7. Chỉ số bất bình đẳng giới của Việt Nam đứng thứ 58/138 thế giới
  THÔNG TIN QUỐC TẾ
Giấy phép xuất bản số: 1. Những ưu tiên của Cơ quan phụ nữ Liên hợp quốc trong năm 2011
26/GP-XBBT 2. Thông tin về nội dung cuộc họp của Ủy ban địa vị phụ nữ
ngày 06/4/2011
  3. Chương trình Hợp tác với Hàn Quốc: Xây dựng thí điểm mô hình trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm cho phụ nữ tại thành phố Cần Thơ
Chế bản và in LUẬT PHÁP - CHÍNH SÁCH MỚI
Xí nghiệp in - NXB
Lao động - Xã hội
Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020
Địa chỉ: số 19, Tổ 9 HỎI ĐÁP
Khu sân bay, P. Long Biên, Q Long Biên, Hà Nội CÂU CHUYỆN BÌNH ĐẲNG GIỚI
  Số phụ nữ nhiễm HIV mới ngày càng tăng: bất bình đẳng giới là nguyên nhân quan trọngÝ kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại

Tin theo ngày Xem
Về đầu