Header
Chuyển bộ gõ
Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền pháp luật về bình đẳng giới năm 2012
Cập nhật ngày: 18/04/2012

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về bình đẳng giới, trong đó tập trung thực hiện Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015 và tuyên truyền Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 nhằm nâng cao nhận thức, tiến tới thay đổi hành vi của mọi tầng lớp nhân dân, góp phần vào việc thực hiện tốt các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới.

 
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 


 
Số: 395 /QĐ - LĐTBXH
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 


 
 
Hà Nội, ngày 30 tháng 3  năm 2012
 
 
 
QUYẾT ĐỊNH
 
 
Về việc ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền pháp luật
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
về bình đẳng giới năm 2012
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 
 
 
 
 
 
 
Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ - CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
 
 
Căn cứ Nghị định số 48/2009/NĐ - CP ngày 19 tháng 05 năm 2009 của Chính phủ quy định về các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới;
 
 
Căn cứ Nghị quyết số 57/NQ - CP ngày 01 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn đến năm 2020 thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27 tháng 4 năm 2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;
 
 
Căn cứ Quyết định số 2351/QĐ - TTg ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020;
                Căn cứ Quyết định số 1241/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015;
            Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thông tin, tuyên truyền pháp luật về bình đẳng giới năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị được phân công thực hiện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 
 
 
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu VP, Vụ BĐG.
 
 
KT. BỘ TRƯỞNG
 
 
 
 
THỨ TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Thanh Hòa
 
 
 
 
 
BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 
 
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
 
 
 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 


 
 

 
 
 
 
 

 
 
KẾ HOẠCH THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT
 
 
 
 
 VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI NĂM 2012
 
 
 
 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 395/QĐ-LĐTBXH ngày 30  tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 
 
1. Mục đích
Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về bình đẳng giới, trong đó tập trung thực hiện Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015 và tuyên truyền Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 nhằm nâng cao nhận thức, tiến tới thay đổi hành vi của mọi tầng lớp nhân dân, góp phần vào việc thực hiện tốt các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới.
 
 
2. Yêu cầu
 
 
- Thông tin, tuyên truyền kịp thời, chính xác, đúng đối tượng; nội dung, hình thức phải đảm bảo các quy định tại Điều 3 của Nghị định số 48/2009/NĐ-CP của Chính phủ về các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới, trong đó lưu ý nội dung tuyên truyền không được mang định kiến giới, không tạo ra định kiến giới và phải phù hợp với phong tục tập quán của địa phương và đảm bảo tính khả thi, hiệu quả.
- Lồng ghép nội dung tuyên truyền về bình đẳng giới vào các hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội nhất là các hoạt động nhân tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ và Kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh Liệt sĩ.
- Sử dụng kinh phí theo đúng quy định hiện hành đảm bảo tính hiệu quả, minh bạch, lồng ghép với các nguồn kinh phí từ các Chương trình, Dự án khác như: Tuyên truyền phổ biến pháp luật về Lao động – Xã hội, trong Chương trình quốc gia về Trẻ em, Chương trình mục tiêu quốc gia về Dạy nghề, Chương trình mục tiêu quốc gia về Việc làm…và các Dự án, Chương trình hợp tác quốc tế khác.
 
 
 
II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG
 
 
1. Biên soạn và phát hành các tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bình đẳng giới
- Biên soạn và phát hành Báo cáo thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2011 (bằng tiếng Việt và tiếng Anh); biên soạn và xuất bản Tờ rơi tuyên truyền về bình đẳng giới trong lĩnh vực Lao động – Việc làm (dựa trên nội dung về Lao động nữ trong Bộ Luật Lao động), Tờ rơi tuyên truyền về quyền của phụ nữ trong lĩnh vực Chính trị (bằng tiếng H’mông), Sổ tay tuyên truyền về Công ước CEDAW và Cương lĩnh hành động Bắc Kinh về tiến bộ của phụ nữ (bằng tiếng Việt và tiếng dân tộc thiểu số).
- Xuất bản định kỳ Bản tin “Phụ nữ và Tiến bộ” (bằng tiếng Việt và tiếng Anh).
- Xuất bản một số ấn phẩm tuyên truyền về kết quả, thành tựu về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, về các nghiên cứu liên quan đến bình đẳng giới, báo cáo đánh giá năng lực thực hiện Luật Bình đẳng giới.
- Xuất bản Tài liệu về Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Biên soạn và xuất bản cuốn Tài liệu Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch hành động về bình đẳng giới cho Bộ, ngành và địa phương.
 
 
2. Nâng cao kỹ năng tuyên truyền về bình đẳng giới cho đội ngũ báo cáo viên, phóng viên, biên tập viên của các cơ quan truyền thông ở trung ương và địa phương
 
 
- Tiến hành khảo sát, đánh giá nhận thức của đội ngũ phóng viên, báo cáo viên, biên tập viên về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ trong truyền thông.
- Tổ chức Hội thảo lấy ý kiến các chuyên gia về xây dựng tài liệu về phụ nữ và truyền thông.
- Xây dựng tài liệu tập huấn về phụ nữ và truyền thông.
- Tiến hành tập huấn thí điểm và hoàn thiện tài liệu tập huấn về phụ nữ và truyền thông.
- Tổ chức tập huấn về “Giới và Truyền thông” cho đội ngũ báo cáo viên, phóng viên, biên tập viên của các cơ quan truyền thông ở trung ương và địa phương.
- Duy trì hoạt động và hỗ trợ các thành viên trong mạng lưới cán bộ làm công tác truyền thông về bình đẳng giới được tham gia các hoạt động nâng cao kiến thức, kỹ năng về giới và bình đẳng giới.
- Cung cấp thông tin cho mạng lưới cán bộ làm công tác truyền thông về bình đẳng giới về việc tổ chức thực hiện Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2015.
 
 
3. Phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bình đẳng giới.
 
 
- Xây dựng, thiết kế nội dung cho Chương trình truyền thông về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015 trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến về Chương trình truyền thông về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015.
- Phối hợp với Văn phòng Bộ - người phát ngôn báo chí của Bộcung cấp kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật về bình đẳng giới cho các báo, các tạp chí, Tạp chí điện tử của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội, website của Bộ và Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam và các cơ quan thông tấn báo chí; nâng cấp website của Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam để đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin của độc giả và nhân dân.
- Thí điểm xây dựng chuyên mục, chuyên đề, phóng sự về bình đẳng giới trên các phương tiện truyền thông, cụ thể phối hợp với Báo Lao động – Xã hội, Tạp chí Gia đình và Trẻ em, Trung tâm tư vấn và Dịch vụ truyền thông của Cục Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em, Tạp chí Lao động – Xã hội.
 
 
 
4. Lồng ghép việc thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bình đẳng giới thông qua các sự kiện hoạt động tại cộng đồng, Hội nghị, Hội thảo, Tập huấn
 
 
 
- Cung cấp kịp thời các tài liệu nguồn về bình đẳng giới, sách, sổ tay, tờ rơi tuyên truyền Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 và Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015; Bản tin Phụ nữ và Tiến bộ và các ấn phẩm tuyên truyền về kết quả, thành tựu về công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ để phổ biến và tuyên truyền tại các Hội nghị, Hội thảo, Khóa tập huấn của ngành, các cơ quan có liên quan và các hoạt động tại cộng đồng nhân các sự kiện, các ngày kỷ niệm...
- Tổ chức các Hội nghị, Hội thảo chuyên đề liên quan đến việc triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 và Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015.
 
 
 
5. Phát động Chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới
 
 
 
- Xây dựng và thiết kế nội dung của Chiến dịch truyền thông về bình đẳng giới.
- Phát động chiến dịch truyền thông về bình đẳng giới trên phạm vi cả nước, trong đó sẽ hỗ trợ kinh phí thực hiện triển khai thí điểm chiến dịch tại Thanh Hóa, Quảng Nam và Trường Đại học Lao động – Xã hội.
- Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về pháp luật bình đẳng giới nhân kỷ niệm 5 năm Luật Bình đẳng giới có hiệu lực thi hành trên phạm vi toàn quốc.
- Tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện Chiến dịch truyền thông về bình đẳng giới.
 
 
 
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
 
 
1. Vụ Bình đẳng giới, Văn phòng Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam:
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai kế hoạch theo đúng nội dung và tiến độ thực hiện.
- Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị có liên quan, địa phương thực hiện kế hoạch.
- Kiểm tra, giám sát, tổng hợp, báo cáo Bộ tình hình triển khai thực hiện kế hoạch theo quý, năm.
2. Báo Lao động - Xã hội, Tạp chí Lao động – Xã hội, Tạp chí Gia đình - Trẻ em, Trung tâm tư vấn và Dịch vụ truyền thông của Cục bảo vệ chăm sóc Trẻ em phối hợp với Vụ Bình đẳng giới xây dựng chuyên mục, chuyên đề, phóng sự, viết và đăng các bài về công tác bình đẳng giới, các điển hình tiêu biểu trong lĩnh vực bình đẳng giới trên Báo, Tạp chí của ngành và Đài truyền hình Việt Nam; Trung tâm thông tin, Tạp chí Lao động –Xã hộiđưa các văn bản,  bài viết, tin tức, sự kiện về hoạt động bình đẳng giới (gồm cả tiếng Việt và tiếng Anh) lên website của Bộ và Tạp chí điện tử Lao động và Xã hội. Vụ Bình đẳng giới và Báo Lao động xã hội phối hợp tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới trên phạm vi toàn quốc.
3. Vụ Pháp chế (Thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ) hướng dẫn việc lồng ghép nội dung tuyên truyền về bình đẳng giới vào các hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.
4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng Kế hoạch cụ thể để triển khai, đồng thời phối hợp với Vụ Bình đẳng giới, Văn phòng Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam cung cấp kịp thời các thông tin, tư liệu về bình đẳng giới tới Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và các cơ quan liên quan để phổ biến, tuyên truyền tại các Hội nghị, Hội thảo, các lớp tập huấn của cơ quan, đơn vị mình và các cơ quan có liên quan.
5. Các đơn vị có liên quan phối hợp với Vụ Bình đẳng giới triển khai kế hoạch theo đúng nội dung và tiến độ thực hiện theo Phụ lục của Kế hoạch này. Báo cáo kết quả triển khaivề Bộ (qua Vụ Bình đẳng giới) trước ngày 15/12/2012 để tổng hợp, báo cáo./.
 
 
 
 
KT. BỘ TRƯỞNG
 
 
 
 
THỨ TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Thanh Hòa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
PHỤ LỤC
 
 
 
 
 
 
 
 
CÁC HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
 
 
 
 
 
 
 
 
TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI NĂM 2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STT
 
 
 
 
 
 
 
 
Nôi dung hoạt động
 
 
 
 
 
 
 
 
Cơ quan
 
 
 
 
 
 
 
 
chủ trì
 
 
 
 
 
 
 
 
Cơ quan
 
 
 
 
 
 
 
 
phối hợp
 
 
 
 
 
 
 
 
Thời gian hoàn thành/trình
 
 
 
 
 
 
 
 
Sản
 
 
 
 
 
 
 
 
phẩm/hình
 
 
 
 
 
 
 
 
thức văn
 
 
 
 
 
 
 
 
bản
 
 
 
 
 
 
 
 
Nguồn kinh phí
 
 
 
 
 
 
 
 
I
 
 
 
 
 
 
 
 
Xuất bản và phát hành tài liệu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
Xuất bản 04 bản tin phụ nữ và tiến bộ bằng tiếng Việt
02 bản tin Phụ nữ và tiến bộ bằng tiếng Anh
 
Văn phòng UBQG
Vụ Bình đẳng giới
Cả năm
Bản tin
Từ ngân sáchtại văn bản số 965/LĐTBXH-KHTC
2
Biên soạn và phát hành Tài liệu về Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành
 
Vụ Bình đẳng giới
Cơ quan in ấn
Quý II
Sách in
Kinh phí của Chương trình quốc gia
3
Xuất bản báo cáo mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2011 (bằng tiếng Việt và tiếng Anh)
 
Vụ Bình đẳng giới,
 
Cơ quan in ấn
Quý II
Sách in
Kinh phí của Chương trình quốc gia
4
Biên soạn và xuất bản cuốn tài liệu hướng dẫn xây dựng kế hoạch hành động về bình đẳng giới
Vụ Bình đẳng giới
Văn phòng UBQG,
cơ quan in ấn
Quý III
Sách in
Dự án hợp tác với UNWOMEN
5
Tờ rơi tuyên truyền về bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động việc làm
 
Vụ Bình đẳng giới
Văn phòng UBQG,
cơ quan in ấn
Quý II
Tờ rơi
Kinh phí của Chương trình quốc gia
6
Biên soạn và xuất bản Tờ rơi tuyên truyền về bình đẳng giới trong lĩnh vực Lao động – Việc làm.
Vụ Bình đẳng giới
Văn phòng UBQG, cơ quan in ấn
Quý II-III
Tờ rơi
Kinh phí của Chương trình quốc gia
7
Biên soạn và xuất bản Tờ rơi tuyên truyền về bình đẳng giới trong lĩnh vực Chính trị bằng tiếng H’mông.
 
Vụ Bình đẳng giới
Văn phòng UBQG, Tổ chức PyD tại Việt Nam
Quý III
Tờ rơi
Chương trình hợp tác với PyD tại Việt Nam
8
Sổ tay về Công ước CEDAW và Cương lĩnh hành động Bắc Kinh về tiến bộ của Phụ nữ bằng tiếng Việt và tiếng dân tộc thiểu số.
Vụ Bình đẳng giới
Văn phòng UBQG
Quý III
Sổ tay
Kinh phí của Chương trình quốc gia
9
Xuất bản tờ rơi giới thiệu về hoạt động dự án năm 2012
Vụ Bình đẳng giới
Văn phòng Ủy ban quốc gia
Quý II
Tờ rơi
Hoạt động hợp tác với Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc
10
Xây dựng tài liệu hướng dẫn thành lập mô hình Nhóm tư vấn cộng đồng và tổ chức tập huấn cho cán bộ liên quan của các địa phương có nhiều phụ nữ kết hôn với người nước ngoài.
Vụ Bình đẳng giới
Văn phòng UBQG
Quý IV
Sách in
Hoạt động hợp tác với Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc
11
Xây dựng cuốn hướng dẫn thành lập và tổ chức hoạt động của Trung tâm nâng cao năng lực dạy nghề cho phụ nữ
Vụ Bình đẳng giới
Văn phòng UBQG
Quý IV
Sách in
Dự án hợp tác với UNHCR
 
 
 
 
II
 
 
 
 
 
 
 
 
Truyền thông
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
Duy trì hoạt động Website của Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam
Văn phòng UBQG
Vụ Bình đẳng giới
Quý I-IV
 
Từ ngân sáchtại văn bản số 965/LĐTBXH-KHTC
2
Xây dựng chuyên đề, chuyên mục, viết, đăng bài về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, các điển hình phụ nữ tiêu biểu trong các lĩnh vực
Vụ bình đẳng giới
Báo Lao động xã hội ,Tạp chí Lao động xã hội, Tạp chí gia đình và trẻ em, Các cơ quan truyền thông,
Cả năm
Chuyên mục, bài viết, tin tức…
Kinh phí của Chương trình quốc gia
3
Chiến dịch truyền thông về bình đẳng giới thí điểm thực hiện tại Trường Đại học Lao động – Xã hội và 02 địa phương
 
Vụ Bình đẳng giới
Trường Đại học Lao động xã hội, 2 địa phương
Quý II
Chiến dịch truyền thông
Kinh phí của Chương trình quốc gia
4
Cuộc thi tìm hiểu về pháp luật về bình đẳng giới nhân 5 năm Luật Bình đẳng giới có hiệu lực thi hành
 
Vụ Bình đẳng giới
Văn phòng UBQG, Báo Lao động xã hội
Quý II - IV
Cuộc thi
Kinh phí của Chương trình quốc gia
5
Họp báo giới thiệu về hoạt động dự án năm 2012
Vụ bình đẳng giới
Văn phòng Ủy ban quốc gia
Quý II
Họp báo
Hoạt động hợp tác với Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc
6
Xây dựng video clip, giới thiệu về hoạt động của Dự án trên đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh truyền hình Cần Thơ
Vụ bình đẳng giới
Văn phòng Ủy ban quốc gia
Quý III
Video clip
Hoạt động hợp tác với Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc
 
 
 
 


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại
Tin theo ngày Xem
Về đầu