Header
Chuyển bộ gõ
Báo cáo Tổng kết công tác năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013
Cập nhật ngày: 21/02/2013

Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam báo cáo tổng kết công tác năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013

 
ỦY BAN QUỐC GIA
VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ VIỆT NAM
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
Số: 07 /BC-UBQG
 
Hà Nội, ngày  30  tháng 01 năm 2013
 
 
BÁO CÁO
 
Tổng kết công tác năm 2012
 
và phương hướng, nhiệm vụ năm 2013


 
 
 

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2012
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
Năm 2012, bối cảnh kinh tế thế giới biến động phức tạp và khó khăn nhiều, thương mại sụt giảm mạnh, tăng trưởng toàn cầu thấp so với dự báo đầu năm tác động tiêu cực đến nền kinh tế nước ta. Ở trong nước, việc thắt chặt tài khóa và tiền tệ để kiềm chế lạm phát bên cạnh những mặt được cũng làm cho cầu nội địa giảm mạnh, hàng tồn kho lớn, lãi suất tín dụng tăng cao; doanh nghiệp khó tiếp cận vốn, sản xuất khó khăn nhiều, người lao động thiếu việc làm nên đời sống gặp nhiều khó khăn, nhất là đối với lao động nữ. Mặt khác, thiên tai, dịch bệnh và các âm mưu thủ đoạn gây mất ổn định chính trị - xã hội, đe dọa chủ quyền quốc gia của các thế lực thù địch đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống xã hội nói chung và đến công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới nói riêng.
Trong bối cảnh nêu trên, Uỷ ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam (UBQG) và các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Nhà nước và Chính phủ đối với công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới. Nhiều hoạt động liên quan đã được triển khai, đạt kết quả và có tác động tích cực, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, tạo thuận lợi trong các hoạt động đối ngoại như: tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tiến hành Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc; thông qua một số luật có tác động đến bình đẳng giới như Bộ luật Lao động (sửa đổi); chỉ đạo về công tác Lãnh đạo nữ chủ chốt tại các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,…
 II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2012
1. Công tác phối hợp liên ngành thực hiện các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ
 
a) Phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về bình đẳng giới và triển khai Chiến lược, Chương trình quốc gia về bình đẳng giới
- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan xây dựng và trình ban hành Báo cáo số 61/BC-CP ngày 06/4/2012 gửi Quốc hội. Trong quá trình xây dựng báo cáo đã có 23/30 Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ gửi báo cáo về tình hình thực hiện các mục tiêu về bình đẳng giới trong công tác quản lý nhà nước của Bộ, ngành. Đồng thời, 8 Bộ, ngành thành viên (Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tư pháp, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động – Thương binh và Xã hội) cũng đã báo cáo trước Uỷ ban các vấn đề xã hội của Quốc hội tình hình thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình.
- Hiện đã có 20/30 Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đã ban hành và triển khai việc thực hiện Kế hoạch hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020.
- Để đánh giá sơ kết 5 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có công văn số 3460/LĐTBXH-BĐG ngày 27/9/2012 yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương báo cáo kết quả thực hiện Luật Bình đẳng giới tại đơn vị, địa phương mình. Đến nay, đã có 21/30 Bộ, ngành và 50/63 địa phương gửi báo cáo. Hiện dự thảo báo cáo đang được hoàn thiện để phục vụ cho công tác sơ kết 5 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới.
- Phối hợp với Ban Dân vận Trung ương triển khai sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
b) Công tác thông tin, tuyên truyền, tập huấn
Trong năm 2012, việc tuyên truyền, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tiếp tục được UBQG đặt làm trọng tâm. Kết quả đạt được như sau: 
- Cơ quan thường trực của UBQG, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành các văn bản nhằm đẩy mạnh việc tuyên truyền về bình đẳng giới và đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ: Quyết định số 395/LĐTBXH-BĐG ngày 30/3/2012 ban hành Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền pháp luật về bình đẳng giới năm 2012; Quyết định số 394/LĐTBXH-BĐG ngày 30/3/2012 ban hành Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng về bình đẳng giới năm 2012.
- UBQG đã chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn chuyên đề về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, bao gồm:
+ Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Cơ quan của Liên hiệp quốc về trao quyền cho phụ nữ tại Việt Nam (UN Women) tổ chức “Đối thoại chính sách về Bình đẳng giới” với sự tham gia của gần 200 đại biểu nhân dịp ngày quốc tế Phụ nữ 8/3. Tại buổi đối thoại, các đại biểu tập trung thảo luận các vấn đề quan trọng về thực hiện chính sách bình đẳng giới tại Việt Nam như: An sinh xã hội với lao động nữ nông thôn; các giải pháp nâng cao quyền năng của phụ nữ nông thôn; đảm bảo quyền và lợi ích cho phụ nữ nông thôn, những hoạt động can thiệp của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam nhằm hỗ trợ phụ nữ nông thôn; trao đổi về bình đẳng giới, đặc biệt là đối với nhóm dân tộc thiểu số ở Việt Nam…
+ Tổ chức khoá tập huấn về Giới và Truyền thông cho các đại biểu là cán bộ làm công tác truyền thông, tuyên truyền về bình đẳng giới trong xã hội; tập huấn thí điểm cuốn giáo trình Quy trình lồng ghép giới bền vững cho các giảng viên, nghiên cứu viên, các cán bộ làm công tác bình đẳng giới ở trung ương và địa phương. Các hoạt động này được tài trợ bởi Bộ Trẻ em, Bình đẳng và Xã hội Na Uy.
+ Phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức 03 lớp tập huấn lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong phân tích và xây dựng chính sách, pháp luật cho các nữ đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và thành phố của các tỉnh Nam Định, Điện Biên, Sơn La. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ của Dự án “Nâng cao năng lực lãnh đạo cho phụ nữ trong khu vực nhà nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế” do Bộ Ngoại giao quản lý. 
+ Nhằm nâng cao năng lực trong triển khai thực hiện, giám sát và báo cáo về Luật Bình đẳng giới, trong khuôn khổ Chương trình hợp tác chung giữa Chính phủ Việt Nam về bình đẳng giới, Ban Quản lý Dự án Ô tiếp tục thực hiện việc hỗ trợ kỹ thuật cho công tác này. Trong 6 tháng đầu năm 2012, Dự án Ô đã hỗ trợ cho 06 tỉnh gồm: Hà Tĩnh, Yên Bái, Ninh Bình, Trà Vinh, Khánh Hoà, Vĩnh Long tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực thực hiện Luật Bình đẳng giới cho các cán bộ làm công tác quản lý nhà nước, cán bộ làm công tác Đảng và đại biểu của các cơ quan dân cử ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã. Các khóa tập huấn này được đánh giá là rất hữu ích, giúp cho cán bộ ở địa phương, đặc biệt là cán bộ cấp cơ sở có điều kiện tiếp cận đầy đủ hệ thống chính sách, pháp luật về bình đẳng giới.
- Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, UBQG, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Ngoại giao phối hợp với Liên hợp quốc tại Việt Nam đã tổ chức Tọa đàm cấp cao “Bàn về các giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ ở Việt Nam”. Tham dự buổi toạ đàm có đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội; Thường trực nhóm nữ Đại biểu Quốc hội Việt Nam; Thành viên Uỷ ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam; Đại diện Lãnh đạo nữ của một số Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân một số tỉnh, thành phố; Đại sứ, đại diện một số tổ chức Quốc tế tại Việt Nam. Bên cạnh việc tập trung thảo luận về thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp, một số chủ đề liên quan tới lĩnh vực này đã được các đại biểu trao đổi, như: Nâng cao năng lực lãnh đạo cho phụ nữ trong lĩnh vực Nhà nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế; những tồn tại, thách thức cần giải quyết trong công tác cán bộ nữ; vai trò của Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội và nhóm nữ Đại biểu Quốc hội trong việc thúc đẩy bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ; kinh nghiệm của các quốc gia trong thực thi công tác phụ nữ và bình đẳng giới… 
- Hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chính sách pháp luật về bình đẳng giới năm 2012 do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phát động trên phạm vi toàn quốc, UBQG đã có văn bản chỉ đạo Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các Bộ, ngành, địa phương tích cực tham gia Cuộc thi. Mặc dù chỉ với gần 3 tháng phát động và triển khai song Cuộc thi đã thu hút được đông đảo người dân ở mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp tham gia. Ban Tổ chức Cuộc thi đã nhận được gần 700.000 bài thi qua đường bưu điện, nộp trực tiếp và gửi qua địa chỉ email. Nhiều tác phẩm dự thi được chuẩn bị công phu, sáng tạo, nội dung sâu sắc, phong phú và phản ánh nhiều góc độ về bình đẳng giới trong cuộc sống thường ngày. Ngày 16/11/2012, tại Hà Nội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với UBQG tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cho 26 cá nhân và tập thể đã đạt kết quả cao trong Cuộc thi. Có thể khẳng định, cuộc thi cấp quốc gia về bình đẳng giới lần đầu tiên được tổ chức đã thành công tốt đẹp, thu hút được một lượng lớn số người dự thi, tạo điều kiện cho mọi tầng lớp nhân dân thuộc mọi lứa tuổi có điều kiện tìm hiểu sâu sắc hơn về Luật Bình đẳng giới và các vấn đề liên quan đến bình đẳng giới, tạo sự lan tỏa rộng rãi hơn của chính sách, pháp luật về bình đẳng giới trong xã hội. Vừa qua, cuộc thi đã được chọn là 1 trong 10 sự kiện nổi bật nhất trong năm 2012 của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội.
- Các hoạt động thường xuyên khác tiếp tục được duy trì như tổ chức các cuộc họp của Mạng lưới cán bộ tham mưu tư vấn về giới, xuất bản Bản tin Phụ nữ và Tiến bộ bằng tiếng Việt và tiếng Anh; duy trì việc cập nhật thông tin thường xuyên về hoạt động của UBQG và các Bộ, ngành, địa phương lên website của UBQG.
2. Công tác kiểm tra
Thực hiện Chương trình công tác năm 2012 của UBQG, ngày 15/02/2012, UBQG đã ban hành Kế hoạch số 03/KHKT-UBQG kiểm tra hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ tại 04 Bộ, ngành và 17 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Nội dung kiểm tra về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ, trong đó có việc xây dựng và thực hiện các chính sách liên ngành liên quan đến sự tiến bộ phụ nữ; công tác cán bộ nữ tại Bộ, ngành, địa phương; tình hình triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 và kết quả thực hiện Luật Bình đẳng giới và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Thực hiện Kế hoạch nêu trên, các thành viên UBQG được phân công làm Trưởng đoàn đã tích cực, chủ động bố trí, sắp xếp thời gian đi kiểm tra. Trong năm 2012, UBQG đã tổ chức được 8 đoàn kiểm tra tại 03 Bộ, ngành là Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và 12 tỉnh, thành phố: Lâm Đồng, Đắk Nông, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Sơn La, Lai Châu, thành phố Hà Nội, Ninh Thuận, Bình Thuận, An Giang, Kiên Giang.
Kết quả kiểm tra cho thấy, các đơn vị, địa phương đều đã xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2015; công tác tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ đã được tập trung triển khai khá bài bản; Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ (Ban VSTBPN) đã được thành lập ở cấp xã; các địa phương đã bố trí kinh phí cho công tác này với mức trung bình là từ 10 - 20 triệu/huyện và 3 triệu/xã, riêng Ban VSTBPN tỉnh An Giang đã thực hiện chế độ phụ cấp kiêm nhiệm cho các thành viên Ban các cấp. Tuy nhiên, còn một số khó khăn, tồn tại trong thực hiện bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ ở các đơn vị được kiểm tra là: việc đôn đốc, kiểm tra các đơn vị cấp dưới trong triển khai công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ chưa được thực hiện thường xuyên; cơ chế phối hợp liên ngành chưa được quan tâm đầy đủ, cơ quan thường trực của Ban gặp khó khăn trong việc tổng hợp thông tin, số liệu về thực hiện bình đẳng giới trên các lĩnh vực; hoạt động của Ban còn mang tính hình thức, chưa thực sự phát huy hiệu quả vai trò tham mưu trong xây dựng và thúc đẩy thực hiện chính sách về bình đẳng giới, nhất là công tác cán bộ nữ. Nguyên nhân chính của các tồn tại nêu trên là do thiếu sự quan tâm đúng mức của lãnh đạo chính quyền; Ban chưa được quan tâm bố trí đầy đủ nguồn lực cả về con người và kinh phí để triển khai các nhiệm vụ một cách đồng bộ, hiệu quả. Những khó khăn, tồn tại nêu trên không phải là mới song các cấp, các ngành vẫn chưa chủ động tìm giải pháp để khắc phục tình trạng này.
3. Công tác thường xuyên của UBQG
- UBQG đã ban hành văn bản hướng dẫn hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2012 đối với các Bộ, ngành và tỉnh, thành phố (Văn bản số 04/UBQG-VP ngày 23/2/2012). Nội dung bản hướng dẫn tập trung vào việc thực hiện hiệu quả Chiến lược và Chương trình quốc gia về bình đẳng giới; thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị; tích cực thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, tập huấn cũng như công tác kiểm tra hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới.
- Thực hiện Quy chế làm việc, UBQG đã tổ chức Hội nghị thường kỳ sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và bàn kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2012. Các thành viên tham gia Hội nghị đều đánh giá cao những kết quả mà UBQG và các Bộ, ngành, địa phương đạt được trong việc thực hiện bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.
- Về nhân sự tham gia UBQG, trong năm 2012, đồng chí Nguyễn Hồng Lý, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam được phân công thay đồng chí Lều Vũ Điều.
- Việc duy trì và mở rộng hợp tác nhằm tranh thủ sự ủng hộ về kỹ thuật và kinh phí của các quốc gia cũng như các tổ chức quốc tế được cơ quan thường trực của UBQG là Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tích cực thực hiện, từng bước nâng cao chất lượng công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Bên cạnh đó, UBQG và các cơ quan thành viên như Bộ Ngoại giao, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã tích cực tham gia vào một số Hội nghị, Hội thảo quốc tế nhằm tìm hiểu, trao đổi và học hỏi kinh nghiệm về thành tựu và mô hình thúc đẩy sự tiến bộ của phụ nữ từ các quốc gia trên thế giới. Trong năm 2012, các hoạt động này tiếp tục được đẩy mạnh và đạt được nhiều kết quả tích cực:
+ Cử đại diện tham gia khoá họp lần thứ 56 của Uỷ ban Địa vị phụ nữ Liên hợp quốc tại New York vào tháng 3/2012. Chủ đề chính của khoá họp là “Trao quyền cho phụ nữ nông thôn và vai trò của họ trong xoá đói giảm nghèo, phát triển và những thách thức hiện tại”; tham dự diễn đàn về sự lãnh đạo của phụ nữ APEC với chủ đề “Đổi mới nền kinh tế của chúng ta, chuyển từ giới kém triển vọng sang giới hiệu quả thực sự” tổ chức tại Nhật Bản (8-9/3/2012); cử đoàn đại biểu cấp cao tham dự Diễn đàn APEC được tổ chức tại Xanh Pê-téc-bua, Liên bang Nga với chủ đề về “Phụ nữ và phát triển kinh tế sáng tạo”.
+ Bộ Ngoại giao phối hợp với UBQG và các cơ quan liên quan tổ chức tốt đoàn công tác của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch UBQG thăm, trao đổi kinh nghiệm và hợp tác về bình đẳng giới tại Canađa và Mỹ trong tháng 6/2012.
+ Được sự cho phép của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ tịch UBQG vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch TW Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã dẫn đầu đoàn cán bộ của Việt Nam tham dự “Đối thoại chính sách về Bình đẳng giới và nâng cao quyền năng cho phụ nữ” trong khuôn khổ hợp tác Hạ nguồn Mê Công và Mỹ trong tháng 7/2012 tại Xiêm-riệp, Campuchia.
         + Cử lãnh đạo và cán bộ tham dự các cuộc hội nghị, hội thảo, toạ đàm quốc tế về bình đẳng giới như: Hội nghị cấp Bộ trưởng Phong trào Không liên kết lần thứ ba về sự tiến bộ của Phụ nữ được tổ chức tại Doha, Qatar với chủ đề “Thúc đẩy sự tiến bộ của phụ nữ trong một thế giới đầy thách thức”; Hội nghị ASEAN tại Campuchia; Hội thảo về tăng cường năng lực tổ chức bộ máy về bình đẳng giới và trao quyền năng cho phụ nữ tại khu vực Đông Nam Á tổ chức tại Thái Lan; tham gia chuẩn bị các nội dung và báo cáo quốc tế về bình đẳng giới và tiến bộ phụ nữ; tiếp và cung cấp thông tin về giới cho các chuyên gia quốc tế làm việc tại Việt Nam về bình đẳng giới;..     
- Căn cứ vào chương trình công tác năm, cuộc họp định kỳ của nhóm Đối tác hành động về giới (GAP) được duy trì đều đặn, là diễn đàn giúp các chuyên gia, nhà hoạt động từ các tổ chức quốc tế, các cơ quan của Chính phủ đang thực hiện công tác bình đẳng giới trao đổi kinh nghiệm, phối hợp hiệu quả trong các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới.
 
4. Hoạt động của các Bộ, ngành thành viên UBQG và các địa phương
Tính đến ngày 10/01/2013, Văn phòng UBQG vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam đã nhận được báo cáo của 12 Bộ, ngành, Tổng công ty và 18/63 tỉnh, thành phố báo cáo kết quả thực hiện công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2012. Tổng hợp thông tin từ các báo cáo như sau:
- Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chương trình quốc gia về bình đẳng giới, Bộ Tài chính đã tích cực phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng, ban hành Thông tư liên tịch số 56/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2015.
- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp tục đẩy mạnh việc đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương thực hiện Luật Bình đẳng giới, Chiến lược và Chương trình quốc gia về bình đẳng giới. Bộ đã hướng dẫn thực hiện Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2015 như: công văn số 1275/LĐTBXH-BĐG ngày 25/4/2012 gửi các địa phương; công văn số 1750/LĐTBXH-BĐG ngày 30/5/2012 gửi các Bộ, ngành; Quyết định số 469/QĐ-LĐTBXH ngày 13/4/2012 về việc phê duyệt Kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về bình đẳng giới năm 2012. Bên cạnh đó, Bộ cũng tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2015 với sự tham gia của các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành liên quan. Để triển khai các Dự án trong Chương trình quốc gia về bình đẳng giới, Bộ đã ban hành và xin ý kiến góp ý để ban hành các văn bản hướng dẫn xây dựng và thực hiện các mô hình của Chương trình bao gồm: mô hình hỗ trợ phụ nữ tạo việc làm, khởi sự và phát triển doanh nghiệp; mô hình ngăn ngừa, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới và mô hình trung tâm công tác xã hội thực hiện việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới.
- Bộ Tư pháp đã triển khai nhiều hoạt động lồng ghép bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ trong các hoạt động chuyên môn của ngành. Để tăng cường đội ngũ cán bộ lãnh đạo là nữ, ngày 02/5/2012, Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 41-KH/BCS điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2012 – 2015 và xây dựng quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016 – 2020, trong đó yêu cầu tỷ lệ cán bộ nữ đạt tối thiểu 20 – 30% ở mỗi chức danh quy hoạch. Bộ Tư pháp cũng luôn quan tâm, quán triệt việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật như: Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Hộ tịch, Luật Giám định tư pháp, Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dân sự, Luật phổ biến, giáo dục pháp luật... Đặc biệt, Bộ đã triển khai xây dựng Bộ công cụ lồng ghép giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức các cuộc hội thảo, toạ đàm để lấy ý kiến của các chuyên gia, các nhà xây dựng pháp luật, các Bộ, ngành để hoàn thiện Bộ công cụ. Hiện nay, Bộ công cụ này đã được thực hiện thí điểm trong xây dựng dự án Luật Hộ tịch do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo.
- Sau khi trình ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của Quốc gia (Quyết định số 56/2011/QĐ-TTg ngày 14/10/2011), ngày 22/10/2012, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 07/2012/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới. Việc ban hành Thông tư nêu trên giúp cho các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố thu thập, giám sát và đánh giá hiệu quả hơn tình hình phát triển giới trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Trong tháng 3/2012, Tổng cục Thống kê - Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng công bố Số liệu thống kê giới ở Việt Nam giai đoạn 2000 – 2010; ban hành cuốn Sổ tay thống kê giới, triển khai phần mềm Devinfo 6.0 với cơ sở dữ liệu về phụ nữ và trẻ em Việt Nam. Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 18/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước 2013 và Kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước 3 năm 2013 – 2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 trong đó có nội dung về bình đẳng giới và chỉ tiêu việc làm có phân tách giới, bảo đảm tạo việc làm ít nhất 40% cho mỗi giới nam và nữ.
- Bộ Ngoại giao đã chủ trì, đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bình đẳng giới, tích cực huy động nguồn vốn ODA cho các hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ thông qua dự án “Nâng cao năng lực lãnh đạo cho cán bộ nữ trong khu vực Nhà nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế” do Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ. Trong khuôn khổ Dự án này, Bộ đã tích cực đóng góp cho các hoạt động nhằm tăng cường vai trò, vị trí của nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Cụ thể như: chủ trì phối hợp với các chuyên gia trong và ngoài nước thực hiện 03 đề tài nghiên cứu về phụ nữ tham gia Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp và các chương trình đào tạo lãnh đạo nữ dành cho nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng trở lên trong các cơ quan Nhà nước tại Việt Nam; phối hợp, hỗ trợ các Bộ, Ban, ngành tổ chức 20 lớp tập huấn nâng cao năng lực quản lý, lãnh đạo và các kỹ năng chuyên ngành cho gần 800 cán bộ nữ trong các cơ quan nhà nước; xét duyệt, tài trợ cho 15 đề tài nghiên cứu cho cán bộ nữ các Bộ, Ban, ngành, địa phương; tổ chức 05 hoạt động trao đổi chính sách và biện pháp thiết thực nâng cao năng lực lãnh đạo nữ...
- Ban VSTBPN Bộ Công an đã triển khai nghiêm túc và hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ theo chương trình đề ra. Cụ thể là đã chỉ đạo, hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương xây dựng và thực hiện các kế hoạch, chương trình công tác đảm bảo nghiêm túc; tổ chức kiểm tra, khảo sát việc triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới, Chương trình bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2015 trong toàn lực lượng (Kế hoạch số 184/KH-BCA-BVSTBPN ngày 01/8/2012); ban hành Kế hoạch số 98/KH-BCA-BVSTBPN ngày 27/4/2012 về triển khai phần mềm dữ liệu về bình đẳng giới trong công tác cán bộ; phối hợp với Vụ Bình đẳng giới, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thí điểm triển khai Mô hình nhà giữ trẻ trong Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2015 tại 2 Trại giam thuộc Tổng Cục VIII, Bộ Công an. Đồng thời, đã thực hiện tốt nhiệm vụ của Bộ, ngành là thành viên UBQG trong phòng, chống tội phạm mua bán người, phòng chống bạo lực gia đình.
- Bộ Nội vụ đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 quy định trách nhiệm của Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các cấp trong việc đảm bảo cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý nhà nước; ban hành các Thông tư hướng dẫn, cụ thể hoá các quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức đảm bảo sự bình đẳng về tiêu chuẩn, điều kiện của nam và nữ trong tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ chính sách nói chung đối với cán bộ, công chức, viên chức. Bộ Nội vụ đang triển khai thực hiện Quyết định số 1000/QĐ-BNV ngày 15/10/2012 về Kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn lồng ghép kiến thức về giới và bình đẳng giới trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
- Thực hiên nhiệm vụ được giao tại Chương trình quốc gia về bình đẳng giới, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động về bình đẳng giới năm 2012, trong đó tập trung nghiên cứu việc thực hiện mô hình hỗ trợ 315 xã xây dựng, sửa đổi hương ước, quy ước đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới; xây dựng và triển khai thực hiện tiểu Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong trường học giai đoạn 2010 – 2015”.
- Bên cạnh việc triển khai các nhiệm vụ thường xuyên trong công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ, Ban VSTBPN Bộ Y tế đã tham mưu xây dựng bộ chỉ số giám sát và đánh giá về bình đẳng giới trong tiếp cận và sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ.
- Ban VSTBPN Bộ Quốc phòng đã tích cực phát huy vai trò tham mưu cho lãnh đạo Bộ thực hiện các nhiệm vụ VSTBPN và bình đẳng giới trong ngành, như: khảo sát nhu cầu về các trường, nhóm trẻ mầm non tại các đơn vị vùng sâu, vùng xa và tình hình phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trong quân đội. Trên cơ sở kết quả khảo sát, Ban đã tham mưu cho Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng hỗ trợ vay vốn không tính lãi cho 500 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn để phát triển kinh tế gia đình; tham mưu tổ chức Hội nghị tôn vinh 135 đồng chí nữ đại biểu tiêu biểu xuất sắc là các Phó Giáo sư, Tiến sĩ, nghệ sĩ, thầy thuốc, nhà giáo ưu tú, kiện tướng thể dục - thể thao, các nữ tướng lĩnh, giám đốc, đại biểu dân tộc ít người đã có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực hoạt động của Quân đội.
- Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã tích cực triển khai các hoạt động nhằm thúc đẩy công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới như: tổ chức Hội nghị giao lưu trực tuyến với 63 tỉnh, thành về vấn đề lao động và việc làm cho phụ nữ và vấn đề gia đình với phụ nữ Việt Nam; tổ chức cuộc thi viết “Những tấm gương Phụ nữ Việt Nam tự tin - tự trọng – trung hậu - đảm đang”; tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp giao lưu nghệ thuật tôn vinh, biểu dương những phụ nữ có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học, dành sự quan tâm đến phụ nữ nghèo...
Thực hiện Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2015, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã phối hợp với Vụ Bình đẳng giới, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội lựa chọn 04 Trung tâm giới thiệu việc làm cho phụ nữ của các tỉnh Hải Dương, Nam Định, Đắk Nông, Cà Mau để triển khai mô hình Hỗ trợ phụ nữ tạo việc làm, khởi sự và phát triển doanh nghiệp. Trong năm 2012, dự án đã được thí điểm triển khai tại Trung tâm dịch vụ việc làm 8/3 phụ nữ Hải Dương với 30 phụ nữ có nhu cầu khởi sự doanh nghiệp được đào tạo kỹ năng quản trị doanh nghiệp và hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá sản phẩm.
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tiến hành khảo sát và công bố kết quả khảo sát tình hình đội ngũ nữ lãnh đạo công đoàn trong cả nước nhằm chuẩn bị cho công tác cán bộ nữ tại Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn lần thứ XI nhiệm kỳ 2013 – 2018, đưa chỉ tiêu đạt 30% trở lên tỷ lệ nữ tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn các cấp; tham gia với Uỷ ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội lồng ghép giới trong Luật Công đoàn, trong đó có Điều 27 quy định mục chi cho công tác Bình đẳng giới từ tài chính Công đoàn, đề xuất việc lồng ghép giới trong Luật Hợp tác xã.
- Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành văn bản số 15-HD/BTCTW ngày 5 tháng 11 năm 2012 hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo tinh thần Nghị Quyết số 42-NQ/TW ngày 30/11/2004 của Bộ Chính trị (Khóa IX) và kết luận số 24-KL/TW ngày 05/6/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) trong đó có quy định: “Về tỷ lệ cán bộ nữ trong quy hoạch: Bảo đảm tỷ lệ cán bộ nữ không dưới 15% trong quy hoạch cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và ban lãnh đạo chính quyền các cấp. Đồng thời, thực hiện chủ trương: đối với cấp huyện và tương đương trở lên nhất thiết phải có cán bộ nữ trong cơ cấu lãnh đạo (ban thường vụ cấp ủy, thường trực hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân quận, huyện; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; bộ, ngành Trung ương...)”.
- Ban VSTBPN Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp với Ban Tổ chức – Cán bộ rà soát, tham mưu để Đảng đoàn quyết định, ra Thông báo số 164/TB-MTTW-BTT ngày 02/5/2012 về quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng cơ quan Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2011 – 2015 cho 23 cán bộ và chuyên viên là nữ; rà soát danh sách 11 cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý từ cấp vụ và tương đương trở lên.
- Hội Nông dân Việt Nam đã chỉ đạo các cấp Hội lồng ghép nội dung truyền thông về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình, mất cân bằng giới tính khi sinh vào các hoạt động thường xuyên của các cấp Hội, các buổi sinh hoạt chi, tổ Hội và các mô hình hoạt động truyền thông ở cơ sở. Ngoài ra, Hội Nông dân Việt Nam còn chủ trì, đăng cai tổ chức Hội nghị tư vấn các tổ chức dân sự khu vực Châu Á – Thái Bình Dương với sự tham dự của 130 đại biểu quốc tế đến từ 65 tổ chức gồm phụ nữ, nông dân, dân tộc thiểu số, các tổ chức phi chính phủ, trong đó có cuộc Hội thảo về giới và phụ nữ trong nông nghiệp, đề xuất, khuyến cáo các chính sách liên quan đến giới và phụ nữ trong nông nghiệp của khu vực.
Các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các địa phương khác đã có nhiều nỗ lực nhằm thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ ở đơn vị, địa phương mình như: Để phục vụ cho việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Ban Dân vận Trung ương đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức khảo sát việc việc triển khai Nghị quyết 11-NQ/TW tại 10 tỉnh, thành phố và 05 Bộ; Bộ Khoa học và Công nghệ đã có nhiều đổi mới trong công tác cán bộ, mạnh dạn bổ nhiệm nhiều cán bộ trẻ giữ những vị trí quan trọng trong các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ, trong đó có không ít cán bộ nữ. Hiện nay, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy Đảng đạt 19%, lãnh đạo từ cấp phó vụ trưởng trở lên đạt 28,8%; các đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải đã có chính sách khuyến khích cán bộ nữ tham gia học tập, nâng cao trình độ như cán bộ nữ được cử đi đào tạo, nghiên cứu sinh ngoài việc được tạo điều kiện về thời gian còn được trả 100% lương và hỗ trợ kinh phí hoàn thành chương trình, có đơn vị thưởng từ 15 đến 30 triệu đồng sau khi hoàn thành chương trình thạc sỹ, tiến sỹ; Ban VSTBPN Đài Truyền hình Việt Nam đã tổ chức Hội thảo về lồng ghép giới trong công tác Truyền hình, thu hút sự tham gia của các cán bộ quản lý, biên tập viên, phóng viên, đạo diễn công tác tại 38 đơn vị trực thuộc Đài. Đây là hình thức tuyên truyền hiệu quả, giúp các cán bộ, nhân viên xác định rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc đẩy mạnh truyền thông về bình đẳng giới trong quá trình tác nghiệp.
Đối với các địa phương, hoạt động VSTBPN và bình đẳng giới đã từng bước đi vào nền nếp, ổn định hơn. Cụ thể là:
+ Việc ổn định tổ chức, kiện toàn các Ban VSTBPN các cấp được các địa phương quan tâm, thực hiện nghiêm túc. 100% các Ban VSTBPN đã duy trì hoạt động VSTBPN đến cấp huyện. Đặc biệt, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang trình xin chủ trương UBND tỉnh về “Bố trí đội ngũ cộng tác viên công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em làm cộng tác viên bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ ở xã, phường, thị trấn”.
+ Công tác cán bộ nữ bước đầu đã được các tỉnh, thành quan tâm thông qua việc ban hành một số chính sách, hỗ trợ như khi đi học được hưởng phụ cấp cao hơn nam giới. Tỉnh Đắk Nông bố trí nhà công vụ hoặc cho thuê nhà công vụ với giá rẻ cho cán bộ nữ chưa có nhà ở. Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có đề án “Quy hoạch phát triển nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ của tỉnh giai đoạn 2011 – 2020” nhằm khắc phục tình trạng hụt hẫng cán bộ nữ trong thời gian tới.
+ Công tác kiểm tra hoạt động VSTBPN và bình đẳng giới đã được các Ban VSTBPN tích cực thực hiện. Một số địa phương đã linh hoạt lồng ghép công tác kiểm tra với các hoạt động chuyên môn khác do thành viên Ban đảm nhiệm.
+ Trong công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, nhiều Ban VSTBPN đã thực hiện khá tốt việc truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng như xây dựng chuyên đề, chuyên mục, phóng sự trên Đài Phát thanh và truyền hình của tỉnh, đài phát thanh của huyện. Điển hình là các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hoá, Kiên Giang, Phú Thọ, Bình Phước, Hoà Bình...
5. Đánh giá chung
Năm 2012, về cơ bản, UBQG đã thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, góp phần tác động tích cực tới việc thúc đẩy bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ trong cả nước.
a) Ưu điểm
- Các Bộ, ngành, địa phương, các thành viên UBQG đã tích cực triển khai các chương trình, kế hoạch bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ trong ngành, trong đó có việc tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, chính sách, kiểm tra việc thực hiện công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới.
- Công tác tuyên truyền về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm và đẩy mạnh nhằm từng bước thay đổi nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về lĩnh vực này. Tổng hợp thông tin của các đơn vị cho thấy, 100% Bộ, ngành và địa phương đã thực hiện việc tuyên truyền hoặc tổ chức lồng ghép tuyên truyền về bình đẳng giới trong các hoạt động của đơn vị, địa phương mình, trong đó nổi bật là Cuộc thi tìm hiểu về bình đẳng giới đã và đang được triển khai ở cả cấp Trung ương và địa phương.
- Công tác kiểm tra của UBQG được đổi mới về nội dung, cải tiến về cách sắp xếp bố trí các đơn vị kiểm tra nên số lượng các đơn vị kiểm tra tăng so với các năm trước, tiết kiệm chi phí đi lại.
- Nhiều đồng chí thành viên của UBQG rất trách nhiệm, nhiệt tình, tâm huyết với công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ của Bộ, ngành mình và các hoạt động của UBQG.
b) Hạn chế
- Ý thức trách nhiệm về công tác bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ của một số đơn vị, địa phương còn chưa cao.
- Vẫn còn một số Bộ, ngành, địa phương chưa ban hành Kế hoạch hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2015 để triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020. Trong đó, có các Bộ, ngành được giao chủ trì thực hiện các hoạt động, mô hình thuộc Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2015 đến nay vẫn chưa có kế hoạch và dự toán kinh phí gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo yêu cầu tại Thông tư liên tịch số 56/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 9/4/2012 về việc quy định và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2015 nên sẽ khó khăn trong việc xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia của năm 2013.
- Hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ ở một số đơn vị còn mang tình hình thức, chưa thiết thực, hiệu quả. Công tác thông tin, báo cáo của các đơn vị còn hạn chế, gây khó khăn cho việc theo dõi, tổng hợp thông tin.
- Lãnh đạo một số đơn vị, địa phương chưa thực sự quan tâm đầy đủ và thường xuyên đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, đặc biệt là việc chuẩn bị cho công tác kiểm tra của UBQG, báo cáo còn sơ sài và chưa quan tâm đúng mức.
- Biên chế chuyên trách cho công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ ở nhiều nơi chưa được bố trí, làm hạn chế chất lượng công tác tham mưu và triển khai thực hiện các hoạt động về bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ ở ngành, địa phương. Bên cạnh đó, nguồn lực kinh phí hạn hẹp, chưa đủ để triển khai các hoạt động đề ra, dẫn tới hoạt động ở một số đơn vị, địa phương còn mang tính hình thức, chưa đi vào thực chất.
                                                              
B. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2013
Năm 2013 là năm bản lề của kế hoạch 5 năm, nhiều chỉ tiêu sau 2 năm thực hiện kế hoạch 5 năm vẫn còn khá thấp so với mức đề ra cho cả thời kỳ 2011 – 2015; dự báo kinh tế - xã hội của cả trong nước và thế giới còn rất nhiều khó khăn, diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro; thiên tai, dịch bệnh và những vấn chính trị trên thế giới, trong khu vực cũng sẽ có những ảnh hưởng nhất định đến các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trước bối cảnh đó, đòi hỏi công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ cần phải được đổi mới để đáp ứng yêu cầu thực tiễn đạt ra.
1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ
- Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến Luật Bình đẳng giới, Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, kết luận của Ban Bí thư về kết quả 5 năm thực hiện NQ 11-NQ/TW và các văn bản hướng dẫn thi hành một cách thiết thực, phù hợp với từng ngành, từng địa phương, nhóm đối tượng.
- Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng thông qua việc xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ; về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến công tác phụ nữ …
- Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ ở các cấp, các ngành trong việc phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.
2. Nâng cao năng lực thực hiện công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới
- Về tổ chức:
Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ, Ban Bí thư Đề án kiện toàn nâng cao chất lượng công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ với mục tiêu: Kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính thức hóa việc thành lập Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ ở các cơ quan Đảng, Quốc hội, Tư pháp, cơ quan Trung ương của các tổ chức đoàn thể và các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước nhằm đảm bảo tính thống nhất trong việc triển khai hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ ở các cấp, các ngành. Nghiên cứu đề xuất đổi tên thành UBQG vì sự phát triển của phụ nữ.
- Về chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ:
+ Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ từ trung ương đến địa phương, cơ sở.
+ Tổ chức tập huấn kiến thức về giới và kỹ năng lồng ghép giới cho cán bộ, công chức nói chung và cán bộ nữ nói riêng trong một số lĩnh vực chính như giáo dục - đào tạo, lao động, kinh tế, y tế. 
- Về công tác phối hợp giữa các Bộ, ngành và hướng dẫn chỉ đạo các Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ
+ Tăng cường công tác phối hợp giữa các Bộ, ngành trong việc triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới và công tác cán bộ nữ, đặc biệt là các Bộ, ngành chức năng có liên quan tới việc thực thi bình đẳng giới ở 8 lĩnh vực trọng yếu mà Luật đã quy định, đó là: chính trị, kinh tế, lao động, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao, y tế và gia đình.
+ Nâng cao vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ trong việc tuyên truyền, vận động và giám sát việc thực hiện pháp luật về bình đẳng giới và công tác cán bộ nữ, nghiên cứu, đánh giá thực trạng bình đẳng giới làm cơ sở cho việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung luật pháp, chính sách.
+ Hướng dẫn, chỉ đạo các Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ nữ theo hướng dẫn số 15-HD/BTCTW ngày 5 tháng 11 năm 2012 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý.
3. Nghiên cứu, xây dựng và phát triển các dịch vụ hỗ trợ phụ nữ thực hiện bình đẳng giới
- Phát triển các hệ thống dịch vụ có chất lượng nhằm hỗ trợ nữ thực hiện bình đẳng về cơ hội, sự tham gia và thụ hưởng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội như mô hình nhà giữ trẻ trong các cơ quan, Trung tâm dạy nghề, khu công nghiệp; mô hình Trung tâm dạy nghề cho phụ nữ,…
- Thí điểm xây dựng các mô hình dịch vụ nhằm hỗ trợ cả nam và nữ phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới và bạo lực gia đình; mô hình Câu lạc bộ bình đẳng giới nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu hệ lụy của hiện tượng phụ nữ Việt Nam lấy chồng nước ngoài vì mục đích vụ lợi,..
- Tăng cường xã hội hoá và phối hợp liên ngành trong việc tổ chức các hoạt động về tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới
4. Tăng cường công tác kiểm tra của UBQG, các thành viên UBQG và các Ban VSTBPN các cấp
- Xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật về bình đẳng giới và các Chương trình, kế hoạch công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ; kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật về bình đẳng giới.
- Các thành viên UBQG chủ động bố trí lịch kiểm tra theo chương trình của UBQG; đồng thời chủ động kiểm tra tình hình thực hiện của đơn vị mình phụ trách và lồng ghép, kết hợp kiểm tra công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ trong các chuyến công tác, kiểm tra tại địa phương.
5. Đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế
Đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế nhằm tuyên truyền về vai trò, vị thế của Việt Nam trong các diễn đàn quốc tế về nhân quyền, bình đẳng giới và tăng quyền năng cho phụ nữ và vận động nguồn lực hỗ trợ thực hiện các chính sách, pháp luật về bình đẳng giới và tiến bộ phụ nữ:
- Cử cán bộ tham dự Khóa họp thường niên lần thứ 57 của Ủy ban Địa vị phụ nữ tại Liên hợp quốc (CSW).
- Cử đại diện tham gia Hội nghị thượng đỉnh Phụ nữ trong APEC, các hoạt động và Khóa họp thường niên lần thứ 11 của Mạng lưới các đầu mối về giới trong APEC (GFPN).
- Tham gia Khóa họp của Ủy ban Phụ nữ ASEAN và các hoạt động khác có liên quan
- Tổ chức tốt các đoàn tham dự hội nghị, hội thảo, tập huấn tại nước ngoài. Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành chức năng trong việc đón các đoàn vào thăm và trao đổi kinh nghiệm về công tác bình đẳng giới và tiến bộ phụ nữ.
- Nâng cao vai trò Ban thư ký Nhóm đối tác hành động về giới (GAP) để phối hợp hiệu quả trong các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ với các cơ quan chính phủ và cộng đồng các nhà tài trợ.
- Phối hợp với Bộ Ngoại giao và các Bộ, ngành chức năng tổ chức đoàn cán bộ nữ cấp cao đi trao đổi, học hỏi kinh nghiệm ở nước ngoài và trong các hoạt động hợp tác quốc tế liên quan tới hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới.
6. Công tác thường xuyên của UBQG
- Tổ chức một số hoạt động nhân kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 và 20 năm thành lập Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam.
- Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội thảo, tập huấn về các nội dung liên quan đến hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới cho các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Tổ chức định kỳ các cuộc họp Mạng lưới cán bộ tham mưu tư vấn vềgiới.
- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho thư ký Ban VSTBPN các Bộ, ngành và tỉnh, thành phố.
- Xuất bản các ấn phẩm Bản tin Phụ nữ và Tiến bộ bằng tiếng Việt và tiếng Anh; tái bản cuốn Sổ tay công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới.
- Duy trì việc cập nhật thông tin Website của UBQG; mở rộng mạng lưới cộng tác viên tham gia cung cấp thông tin cho Website.
 
 
Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các thành viên UBQG;
- Bộ LĐ-TB&XH;
- Văn phòng Chính phủ (Vụ Khoa giáo- Văn xã);
- Bộ KHĐT (Vụ Lao động - văn xã);
- Văn phòng TW Đảng;
- Ban VSTBPN các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố;
- Lưu: VP.UBQG.
 
 KT. CHỦ TỊCH
 
 
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 
                      Đã ký
 
                       
 
 
    
 
 
 THỨ TRƯỞNG
 
BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 
Nguyễn Thanh Hòa
 
 
 


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại
Tin theo ngày Xem
Về đầu