Header
Chuyển bộ gõ
Hướng dẫn báo cáo sơ kết, tổng kết tình hình hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ
Cập nhật ngày: 21/02/2013

Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam Hướng dẫn các tỉnh, thành phố báo cáo sơ kết, tổng kết tình hình hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ

 
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH (THÀNH PHỐ)
 
 
.......................................
 
 
Ban VSTBPN
 
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số:          
 
………………, ngày      tháng      năm 2013
 
 
 
 
 
BÁO CÁO SƠ KẾT/TỔNG KẾT
 
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ 
 
 
I. Sơ lược đặc điểm tình hình của địa phương trong năm thực hiện
 
 
II. Tình hình triển khai các nhiệm vụ của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ của tỉnh, thành.
1. Tổ chức bộ máy của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ (Ban VSTBPN)
- Việc kiện toàn, bổ sung nhân sự Ban VSTBPN (nếu có).
- Đánh giá việc chấp hành Quy chế hoạt động của các thành viên Ban VSTBPN.
- Việc kiện toàn/thành lập Ban VSTBPN ở các Sở, ban, ngành và cấp huyện, cấp xã (nếu có): số lượng các đơn vị được kiện toàn/thành lập mới trong năm 2013 (tăng bao nhiêu đơn vị so với năm trước)?
- Việc ban hành văn bản hướng dẫn hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ đối với các đơn vị trực thuộc?
- Việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ của Ban VSTBPN ở các đơn vị cấp dưới: đánh giá về việc đáp ứng thời hạn nộp báo cáo, chất lượng báo cáo.
- Kinh phí cho công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới: tăng hay giảm so với năm trước? Kinh phí được cấp đáp ứng bao nhiêu % nhu cầu triển khai hoạt động của Ban VSTBPN?
 
2. Về hoạt động của Ban VSTBPN.
2.1. Công tác tuyên truyền, tập huấn về bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ:
- Các hình thức tuyên truyền đã triển khai
          - Số lượng các hoạt động tuyên truyền, tập huấn đã tổ chức
          - Tỷ lệ lãnh đạo, thành viên Ban VSTBPN, cán bộ, công chức, viên chức nam và nữ tham gia các lớp tập huấn về bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ.
          - Đánh giá kết quả công tác tuyên truyền, tập huấn về bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ của tỉnh, thành phố.
 
2.2. Công tác kiểm tra hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ tại các đơn vị thuộc phạm vi quản lý.
          - Việc ban hành văn bản chỉ đạo việc tổ chức công tác kiểm tra của Ban VSTBPN của tỉnh, thành phố.
- Hình thức tổ chức công tác kiểm tra của các thành viên Ban VSTBPN.
- Số lượng đơn vị được kiểm tra trong năm.
          - Đánh giá tác động của công tác kiểm tra và những kiến nghị, đề xuất để giải quyết những vấn đề đang tồn tại liên quan tới phụ nữ tại địa phương và với cơ quan chức năng liên quan.
 
2.3. Công tác tham mưu đề xuất chính sách và phối hợp liên ngành thực hiện các nhiệm vụ vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới của Ban VSTBPN.
- Công tác phối hợp liên ngành để triển khai các hoạt động về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ đã được tỉnh, thành phố triển khai. Những khó khăn, tồn tại.
- Những nội dung mà Ban VSTBPN đã tham mưu với lãnh đạo tỉnh, thành phố để triển khai công tác VSTBPN.
          - Đánh giá vai trò tham mưu của Ban VSTBPN trong việc thực hiện các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới.
 
2.4 Đánh giá công tác phối hợp triển khai thực hiện các hoạt động giữa Ban VSTBPN và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Liên hiệp phụ nữ nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ.
         
 
III. Công tác phối hợp triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới, Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020 và Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2015
1. Tình hình thực hiện các chủ trương của Đảng, luật pháp, chính sách của Nhà nước đối với công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới.
2. Những chính sách riêng, các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ đã được tỉnh, thành phố thực hiện
3. Việc thực hiện lồng ghép giới trong quá trình xây dựng, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND và trong các Chương trình, dự án… của các cơ quan, tổ chức trong tỉnh.
4. Việc phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch hành động về bình đẳng giới của tỉnh, thành phố.
5. Những biện pháp đã được tiến hành nhằm thúc đẩy việc thực hiện KHHĐ.
6. Việc lồng ghép các chỉ tiêu của KHHĐ vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chương trình, dự án… của tỉnh, thành phố.
7. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020, Kế hoạch hành động về bình đẳng giới của tỉnh, thành phố năm 2013 (có bảng phụ lục báo cáo việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược, KHHĐ, trong đó nêu rõ kết quả đạt được của các mục tiêu, chỉ tiêu và có so sánh với kết quả thực hiện của năm trước, nhiệm kỳ trước).
8. Những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện pháp luật về bình đẳng giới nói chung và Chiến lược, Chương trình quốc gia về bình đẳng giới nói riêng.
 
 
IV. Tình hình thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 01 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị.
1. Kết quả công tác cán bộ nữ: tỷ lệ nữ tham gia cấp uỷ Đảng các cấp; tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý các cấp; tỷ lệ Đảng viên nữ, tỷ lệ cán bộ nữ trong tổng số cán bộ được quy hoạch của tỉnh, thành phố ....
2. Những chính sách của tỉnh, thành phố cho việc phát triển đội ngũ cán bộ nữ.
3. Việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị và các nhiệm vụ được giao trong Nghị quyết số 57/NQ-CP.
4. Những tồn tại, hạn chế trong công tác cán bộ nữ ở địa phương.
 
 
V. Đánh giá khái quát
1. Mặt được
2. Mặt hạn chế
3. Khó khăn, thách thức và nguyên nhân
 
 
VI. Kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ.
1. Đối với lãnh đạo tỉnh, thành phố
2. Đối với UBQG vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam
3. Đối với các cơ quan chức năng liên quan khác
 
 
 
Nơi nhận:
 
 
Trưởng Ban VSTBPN tỉnh/thành phố
(Ký tên và đóng dấu)
 

PHỤ LỤC
 
 
TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CÁN BỘ NỮ CỦA TỈNH, THÀNH PHỐ
 
 
 
 
 
TT
 
 
 
 
Chỉ tiêu
 
 
 
 
(thống kê chỉ tiêu nữ trên tổng số nam và nữ)
 
 
 
 
Nhiệm kỳ trước
 
 
 
 
Nhiệm kỳ hiện tại
 
 
 
 
So với Chiến lược quốc gia về BĐG
 
 
 
 
Quy hoạch cán bộ nữ
 
 
 
 
Số nữ
 
 
 
 
(người)
 
 
 
 
Tổng số
 
 
 
 
(nam-nữ)
 
 
 
 
Tỷ lệ
 
 
 
 
(%)
 
 
 
 
Số Nữ (người)
 
 
 
 
Tổng số
 
 
 
 
(nam-nữ)
 
 
 
 
Tỷ lệ (%)
 
 
 
 
Tăng
 
 
 
 
(%)
 
 
 
 
Giảm
 
 
 
 
(%)
 
 
 
 
Nhiệm kỳ hiện tại
 
 
 
 
Nhiệm kỳ tới
 
 
 
 
Số Nữ
 
 
 
 
(người)
 
 
 
 
Tổng số
 
 
 
 
(nam - nữ)
 
 
 
 
Tỷ lệ (%)
 
 
 
 
Số Nữ
 
 
 
 
(người)
 
 
 
 
Tổng số
 
 
 
 
(nam -nữ)
 
 
 
 
Tỷ lệ (%)
 
 
 
 
A
 
 
 
 
B
 
 
 
 
C
 
 
 
 
D
 
 
 
 
E
 
 
 
 
F
 
 
 
 
G
 
 
 
 
H
 
 
 
 
I
 
 
 
 
K
 
 
 
 
L
 
 
 
 
M
 
 
 
 
N
 
 
 
 
O
 
 
 
 
P
 
 
 
 
Q
 
 
 
 
1
 
 
 
 
Số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nữ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
Số lượng nữ đại biểu Quốc hội
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
Số lượng nữ đại biểu Hội đồng nhân dân
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ Cấp tỉnh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ Cấp huyện
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ Cấp xã
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
Số lượng nữ tham gia cấp uỷ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ Các cấp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ Cấp tỉnh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bí thư
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phó bí thư
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ban Thường vụ tỉnh/thành uỷ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ủy viên BCH
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ Cấp huyện
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bí thư
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phó bí thư
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ban Thường vụ huyện/quận uỷ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ủy viên BCH
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ Cấp xã
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bí thư
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phó bí thư
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ban Thường vụ đảng uỷ xã/phường/thị trấn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ủy viên BCH
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
Số lượng nữ tham gia lãnh đạo quản lý
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- UBND cấp tỉnh/thành phố
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ Chủ tịch
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ Phó chủ tịch
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- UBND cấp huyện
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ Chủ tịch
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ Phó chủ tịch
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- UBND cấp xã
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ Chủ tịch
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ Phó chủ tịch
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Lãnh đạo các Sở, ngành, cơ quan cấp tỉnh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giám đốc và tương đương
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phó Giám đốc và tương đương
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trưởng phòng cấp Sở và tương đương
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phó trưởng phòng cấp Sở và tương đương
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Lãnh đạo các cơ quan cấp huyện
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trưởng phòng cấp huyện và tương đương
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phó trưởng phòng cấp huyện và tương đương
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Số lượng các Sở, ngành, cơ quan có lãnh đạo chủ chốt là nữ
 
 
 
 
6
 
 
 
 
Số lượng cán bộ nữ được cử đi đào tạo, bồi dưỡng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
 
 
 
 
Số lượng cán bộ nữ có trình độ tiến sĩ*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
 
 
 
 
Số lượng cán bộ nữ có trình độ thạc sĩ**
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
 
 
 
 
Số lượng cán bộ nữ có trình độ đại học***
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
 
 
 
 
Số lượng cán bộ nữ có trình độ cao đẳng****
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ghi chú:
Cột A: Số thứ tự các nội dung cần thống kê
Cột B: Nội dung các chỉ tiêu cần thống kê
Cột C, F, L, O: Thống kê số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nữ
Cột D, G, M, P: Thống kê tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nam và nữ
Cột E, H, N, Q: Tỷ lệ phần trăm cán bộ, công chức, viên chức nữ trong tổng số cả nam và nữ
Cột I, K: So sánh tỷ lệ phần trăm kết quả đạt được của cơ quan so với chỉ tiêu quy định trong Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020
* Thống kê số lượng cán bộ nữ có trình độ tiến sĩ so với cán bộ nam có trình độ tiến sĩ
** Thống kê số lượng cán bộ nữ có trình độ thạc sĩ so với cán bộ nam có trình độ thạc sĩ
*** Thống kê số lượng cán bộ nữ có trình độ đại học so với cán bộ nam có trình độ đại học
**** Thống kê số lượng cán bộ nữ có trình độ cao đẳng so với cán bộ nam có trình độ cao đẳng
 
 
 


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại
Tin theo ngày Xem
Về đầu