Header
Chuyển bộ gõ
Nghệ An: Triển khai, thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020
Cập nhật ngày: 23/09/2016

Có thể nói, công tác bình đẳng giới (BĐG) là một trong những yếu tố cơ bản để nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người, từng gia đình và toàn xã hội.Nếu làm tốt công tác này sẽ đem lại cơ hội và sự đối xử bình đẳng trong cuộc sống và việc làm cho tất cả mọi người, bất kể họ là nam giới hay phụ nữ, con trai hay con gái; sao cho tất cả đều có thể thụ hưởng những thành tựu, những lợi ích của đất nước, của pháp luật và của văn minh xã hội. Nói như vậy, có nghĩa cần khẳng định công tác BĐG nếu được làm tốt thì nó sẽ thực sự trở thành nhân tố quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước, cộng đồng và mỗi địa phương, gia đình.

Từ việc xác định được các vấn đề nêu trên, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Quốc gia về BĐG trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015 với 7 nhóm mục tiêu, 24 chỉ tiêu cụ thể, đồng thời đề ra các giải pháp hữu hiệu.Sau 5 năm thực hiện Chiến lược, Chương trình quốc gia về BĐG, tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: Đã có 14 chỉ tiêu/24 (61%) chỉ tiêu của Chiến lược BĐG giai đoạn 2011-2015 đạt và vượt kế hoạch giai đoạn, như: Vấn đề giải quyết việc làm cho lao động nữ, đặc biệt là lao động nữ nông thôn đã được tỉnh quan tâm triển khai. Tỷ lệ nữ được tạo việc làm mới đạt 42,6%/40%KH; Tỷ lệ lao động nữ nông thôn dưới 45 tuổi được đào tạo nghề và chuyên môn kỹ thuật đạt 34%/30% KH; 80% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được vay vốn tín dụng; tỷ lệ phổ cập biết chữ của phụ nữ trong độ tuổi 15-40 ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số đạt 99,4%/95%KH; chất lượng nguồn nhân lực nữ ngày càng được nâng cao; Tỷ số giới tính khi sinh đã giảm đạt 100.9%KH; Tỷ lệ tử vong bà mẹ liên quan đến thai sản giảm xuống 25%0/58%0KH; tỷ lệ phụ nữ mang thai được tiếp cận dịch vụ chăm sóc và dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con đạt 100% KH; 100% Đài PT-TH tỉnh, huyện có chuyên mục nâng cao nhận thức về BĐG; bộ chỉ số thống kê  phát triển giới cấp tỉnh, huyện, xã được triển khai thực hiện. Quản lý nhà nước về BĐG và hoạt động VSTBPN ở các cấp, các ngành, các địa phương ngày càng đi vào chiều sâu, từng bước được quan tâm hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất.

 

Thực hiện nâng cao năng lực quản lý nhà nước về BĐG. Có cơ chế kiểm tra, giám sát thực hiện lồng ghép vấn đề BĐG, bất bình đẳng giới, phân biệt đối xử về giới vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện lồng ghép vấn đề BĐG trong xây dựng  và tổ chức thực hiện  các chương trình, kế hoạch của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; trong xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Coi đây là một tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị, địa phương trong năm.

 

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về giới và ý thức trách nhiệm thực hiện BĐG cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra các hoạt động và sản phẩm văn hóa, thông tin từ góc độ giới.

Coi trọng công tác huy động các nguồn lực và đảm bảo ngân sách nhà nước cho công tác BĐG  theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và sử dụng kinh phí có hiệu quả cho công tác BĐG.

Tuy nhiên, qua sơ kết đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015, một số chỉ tiêu đạt thấp và chưa thực sự bền vững như:  Tỷ lệ phụ nữ giữ chức vụ quản lý, lãnh đạo trong các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp, các ngành còn thấp; Tỷ lệ nữ làm chủ doanh nghiệp chưa đạt kế hoạch; Số phụ nữ trình độ học vấn, chuyên môn, nghề nghiệp thấp còn nhiều, thu nhập chưa cao, một bộ phận đời sống vẫn nhiều khó khăn. Việc rút ngắn khoảng cách về thời gian tham gia công việc gia đình của nam so với nữ chuyển biến còn chậm; Tình trạng ngược đãi phụ nữ, bạo lực gia đình, nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em ở một số nơi còn diễn ra; Số người gây bạo lực gia đình được phát hiện được tư vấn tại các cơ sở tư vấn về phòng chống bạo lực gia đình chưa đạt kế hoạch; việc triển khai quy định lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên thực tế còn nhiều khó khăn, lúng túng và chưa đạt hiệu quả như mong muốn…

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế và khó khăn nêu trên, trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh cần tập trung thực hiện các giải pháp sau:

- Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp uỷ Đảng đối với công tác BĐG: Các cấp uỷ Đảng đưa nội dung BĐG vào nhiệm vụ chính trị của địa phương và công tác chuyên môn của ngành. Hàng năm, thực hiện lồng ghép giới trong xây dựng kế hoạch hành động của ngành, địa phương, ban hành văn bản chỉ đạo cụ thể cho việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Chiến lược Quốc gia và kế hoạch hành động hàng năm. Coi đây là một tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị, địa phương hàng năm; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành để thực hiện  có hiệu quả công tác BĐG.

- Thứ hai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về giới và ý thức trách nhiệm thực hiện BĐG cho cán bộ, đảng viên, các tâng lớp nhân dân; lên án đấu tranh chống tư tưởng coi thường phụ nữ, các hành vi phân biệt đối xử, xâm hại, xúc phạm nhân phẩm phụ nữ. Đưa nội dung giáo dục về giới, Luật bình đẳng giới vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng trong các trường chính trị và trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Xây dựng các mô hình truyền thông lồng ghép BĐG trong các tổ chức Hội và các ngành; Tổ chức diễn đàn giao lưu giữa các cá nhân, tập thể điển hình tiêu biểu thực hiện tốt công tác bình đẳng giới và lãnh đạo các cấp, các ngành; Tổ chức trao đổi thông tin, học tập kinh nghiệm các mô hình hoạt động về BĐG hiệu quả với các địa phương, các tỉnh bạn;

Thực hiện việc xây dựng gia đình văn hóa, trong đó lấy tiêu chí BĐG trong gia đình làm cơ sở xét duyệt. Tiếp tục mở rộng các mô hình câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, bình đẳng và không có bạo lực, thu hút sự tham gia tích cực của nam giới vào hoạt động này. Xây dựng và thực hiện thí điểm mô hình tư vấn, hỗ trợ phòng chống bạo lực trên cơ sở giới;

Tổ chức tập huấn kiến thức giới, phân tích giới, kỹ năng giám sát, đánh giá, kỹ năng truyền thông, tham vấn, kỹ năng điều tra, khảo sát tách biệt giới, phân tích giới cho các báo cáo viên, cho cán bộ làm công tác bình đẳng giới cấp tỉnh, huyện và cơ sở.

Hàng năm, triển khai thực hiện “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” từ ngày 15/11 đến ngày 15/12 với các hoạt động chính sau: Xây dựng chủ đề và thông điệp truyền thông cho tháng hành động; tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác BĐG và VSTBPN và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

-         Thứ ba, nâng cao năng lực cho phụ nữ để tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển:

Thực hiện chính sách hỗ trợ phụ nữ trong đào tạo, bồi dưỡng, tiếp cận thông tin, ứng dụng tiến bộ khoa hoc kỹ thuật, công nghệ mới, chính sách đào tạo nghề cho lao động nữ. Chú trọng và tạo điều kiện thuận lợi trong đào tạo nghề cho lao động nữ ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tăng nhanh tỷ lệ nữ được đào tạo trung cấp nghề, cao đẳng nghề;

Khuyến khích và có cơ chế hỗ trợ phụ nữ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, thực hiện cơ chế chính sách giải quyết việc làm cho lao động nữ, tạo điều kiện về nhà ở, chăm lo đời sống văn hoá, tinh thần cho lao động nữ làm việc tại khu công nghiệp tập trung;

Thực hiện chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện để phụ nữ dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa xoá mù chữ, phổ cập các cấp học phổ thông;

Nâng cao trình độ năng lực cho cán bộ làm công tác y tế, chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ y tế chuyên ngành về sức khoẻ sinh sản; Tăng cường cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho phụ nữ và nam giới;

Tập trung thực hiện hoạt động hỗ trợ thực hiện bình đẳng giới trong một số lĩnh vực và vùng có khoảng cách lớn về bình đẳng giới.

Có thể nói, việc nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về BĐG và VSTBPN là việc làm hết sức cần thiết. Khi các tầng lớp phụ nữ phát huy được tiềm năng, sức sáng tạo, vươn lên trong học tập, lao động, tham gia tích cực vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, nghĩa là, việc xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc đang ngày càng thực chất, bền vững. Điều này đã đang và sẽ góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà.

                                                                                                                                                    Lê Nguyệt


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại
Tin theo ngày Xem
Về đầu