Library
Chuyển bộ gõ

Nội dung hoạt động hợp tác với UN Women
Cập nhật ngày: 27/02/2012

Hoạt động hợp tác với cơ quan bình đẳng giới và trao quyền năng cho phụ nữ Liên Hợp Quốc ( UN Women).


       Từ năm 2008 khi được giao chức năng về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, Quỹ Phát triển Phụ nữ LHQ (UNIFEM), tổ chức tiền thân của UN Women là một trong những cơ quan có hoạt động hợp tác đầu tiên về bình đẳng giới với Bộ LĐTBXH. Đến nay, Bộ LĐ-TB-XH đã nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính của UN Women qua Dự án nâng cao năng lực lồng ghép giới trong xây dựng và thực thi chính sách về Bình đẳng giới năm 2010 và năm 2011. Tổng kinh phí tài trợ trong hai năm khoảng 300,000 USD
         
      Năm 2010, Dự án này đã (1) hỗ trợ Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội xây dựng Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 và Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015 phù hợp với các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới đã được đề cập trong Luật Bình đẳng giới nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ; (2) tổ chức đào tạo về kỹ năng lồng ghép giới giảng viên nguồn và đào tạo cho các cán bộ làm công tác vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới từ trung ương tới địa phương.
         
        Năm 2011, Dự án này tiếp tục kéo dài và hỗ trợ Bộ LĐTBXH (1) hướng dẫn các bộ ngành, tỉnh thành phố xây dựng Kế hoạch hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015 và (2) tập huấn nâng cao hiểu biết về giới và biến đổi khí hậu cho cán bộ làm công tác bình đẳng giới.
       Từ năm 2008 khi được giao chức năng về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, Quỹ Phát triển Phụ nữ LHQ (UNIFEM), tổ chức tiền thân của UN Women là một trong những cơ quan có hoạt động hợp tác đầu tiên về bình đẳng giới với Bộ LĐTBXH. Đến nay, Bộ LĐ-TB-XH đã nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính của UN Women qua Dự án nâng cao năng lực lồng ghép giới trong xây dựng và thực thi chính sách về Bình đẳng giới năm 2010 và năm 2011. Tổng kinh phí tài trợ trong hai năm khoảng 300,000 USD
 
          Năm 2010, Dự án này đã (1) hỗ trợ Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội xây dựng Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 và Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015 phù hợp với các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới đã được đề cập trong Luật Bình đẳng giới nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ; (2) tổ chức đào tạo về kỹ năng lồng ghép giới giảng viên nguồn và đào tạo cho các cán bộ làm công tác vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới từ trung ương tới địa phương.
 
          Năm 2011, Dự án này tiếp tục kéo dài và hỗ trợ Bộ LĐTBXH (1) hướng dẫn các bộ ngành, tỉnh thành phố xây dựng Kế hoạch hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015 và (2) tập huấn nâng cao hiểu biết về giới và biến đổi khí hậu cho cán bộ làm công tác bình đẳng giới.
 


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại
Tin theo ngày Xem
Về đầu