Library
Chuyển bộ gõ

Quảng Nam tổ chức Lễ phát động tháng hành động vì bình đẳng giới
Cập nhật ngày: 19/12/2016

Thực hiện Kế hoạch số 71/KH-BVSTBPN ngày 17/10/2016 của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh và Kế hoạch số 5224/KH-UBND ngày 21/10/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Quảng Nam năm 2016, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016 với chủ đề “Chung tay xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái” và gặp gỡ đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với cán bộ nữ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2016 gồm các nội dung sau:

UBND TỈNH QUẢNG NAM

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

SỞ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH       VÀ XÃ HỘI

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:    1549    /KH-LĐTBXH

         Quảng Nam, ngày 28  tháng   10  năm 2016

                                                                                                                                              

 

 

 

KẾ HOẠCH

 

Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới &

 

phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới và gặp gỡ đối thoại

 

giữa lãnh đạo tỉnh với cán bộ nữ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2016 

Thực hiện Kế hoạch số 71/KH-BVSTBPN ngày 17/10/2016 của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh và Kế hoạch số 5224/KH-UBND ngày 21/10/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Quảng Nam năm 2016, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016 với chủ đề “Chung tay xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái” và gặp gỡ đối thoại  giữa lãnh đạo tỉnh với cán bộ nữ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2016 gồm các nội dung sau:

 

I. Mục đích, yêu cầu      

 

- Thu hút sự quan tâm và tham gia của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh; vận động toàn xã hội tích cực hỗ trợ thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; giảm thiểu tình trạng bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. 

- Thông qua đối thoại để lãnh đạo tỉnh lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và các đề xuất, kiến nghị của cán bộ nữ, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác cán bộ nữ và  tạo nguồn cán bộ nữ; các chế độ chính sách và quy định của tỉnh Quảng Nam đối với nữ.

- Tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, nội dung sâu sắc, tạo hiệu ứng truyền thông về công tác bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; cổ vũ, động viên cán bộ nữ phát huy tinh thần, trách nhiệm, tính sáng tạo, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị.

 

II. Nội dung chương trình: (kèm theo)

III. Thời gian, địa điểm:

          1. Thời gian: Vào lúc  07  giờ 30  ngày  15/11/2016 (thứ ba).

2. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh Quảng Nam

                     (Số 62, đường Hùng Vương, TP Tam Kỳ)

IV. Thành phần tham dự: Khoảng 300 đại biểu.

 

* Đại biểu Trung ương:

Đại diện lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Vụ Bình đẳng giới.

* Đại biểu tỉnh: Đại diện lãnh đạo: Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh; Các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể.

* Đại biểu nữ lãnh đạo, quản lý:

- 70 đại biểu cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;

- 50 đại biểu cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý huyện/thị/thành ủy, HĐND, UBND, các ban, ngành, đoàn thể huyện, thị xã, thành phố;

- 10 cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp.

* Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Lãnh đạo Sở, lãnh đạo và cán bộ các phòng  chuyên môn, Thanh tra, Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội; Lãnh đạo, cán bộ công nhân viên các Trung tâm trực thuộc Sở.

* Các huyện, thị xã, thành phố: Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân; Phòng Lao động - Thương binh và xã hội và Cán bộ phụ trách công tác bình đẳng giới.

* Phóng viên Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Quảng Nam, Báo Lao động và Xã hội, Thông tấn xã Việt Nam tại Quảng Nam, Cổng thông tin điện tử…

 

V. Tổ chức thực hiện

1. Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới thuộc Sở:

- Tham mưu lãnh đạo Sở về các nội dung: Bài phát biểu khai mạc Lễ phát động Tháng hành động cho lãnh đạo tỉnh; xây dựng chương trình, nội dung, kịch bản, mời dẫn chương trình Lễ phát động và đối thoại; Tờ trình đăng ký thời gian tổ chức các hoạt động và mời lãnh đạo tỉnh tham dự.

- In ấn, treo pano, khẩu hiệu tuyên truyền; văn nghệ chào mừng tại Lễ phát động.

- Phối hợp với Văn phòng Sở, Thường trực Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh đón tiếp đại biểu.

- Phối hợp với phòng Kế hoạch -Tài chính, Thường trực Ban vì sự tiến bộ phụ nữ chuẩn bị kinh phí phục vụ Lễ và hoạt động đối thoại

2. Văn phòng Sở:

- Tham mưu bài phát biểu tổng kết, bế mạc đối thoại cho lãnh đạo tỉnh.

- In ấn và gửi giấy mời đại biểu Trung ương, tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan.

- Phối hợp với phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới, Thường trực Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh đón tiếp đại biểu.

3. Thường trực Ban vì sự tiến bộ phụ nữ:

- Tham mưu phân bổ số lượng và nắm danh sách đại biểu tham dự;

- Tổng hợp câu hỏi liên quan đến các Sở, Ban, ngành; tham mưu công văn gửi các ngành cử lãnh đạo tham dự và trả lời câu hỏi tại buổi đối thoại.

- Liên hệ Hội trường và bố trí sắp xếp chỗ ngồi cho đại biểu.

          - Phối hợp với Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới chuẩn bị kinh phí phục vụ Lễ và đối thoại.

 

    Trên đây là Kế hoạch tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016 với chủ đề “Chung tay xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái” và gặp gỡ đối thoại  giữa lãnh đạo tỉnh với cán bộ nữ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2016, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu các phòng, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận :                                                                         

- UBND tỉnh;

- Đ/c Lê Văn Thanh – PCTUBND tỉnh;

- Lãnh đạo Sở ;

- VP Sở;

- Phòng KH-TC;

- Thường trực Ban VSTBPN tỉnh;

 

- Lưu: VT, BVCSTE&BĐG.                           

 

    KT.GIÁM ĐỐC

    PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

Đã ký

 

 

 

 

 

    Nguyễn Thùy

 


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại
Tin theo ngày Xem
Về đầu