Header
Bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế
Cập nhật ngày: 15/03/2012

Luật Bình đẳng giới quy định thế nào về bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế

Bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế được quy định tại Điều 12 Luật Bình đẳng giới gồm các nội dung sau:
- Nam, nữ bình đẳng trong việc thành lập doanh nghiệp, tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý doanh nghiệp, bình đẳng trong việc tiếp cận thông tin, nguồn vốn, thị trường và nguồn lao động.
- Các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế bao gồm:
+ Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ được ưu đãi về thuế và tài chính theo quy định của pháp luật;
+ Lao động nữ khu vực nông thôn được hỗ trợ tín dụng, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư theo quy định của pháp luật.


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại
Về đầu