Header
Hỏi: Trách nhiệm của gia đình trong thực hiện bình đẳng giới là gì?
Cập nhật ngày: 29/09/2012

Trả lời: Theo Điều 33 của Luật Bình đẳng giới quy định:

1. Tạo điều kiện cho các thành viên trong gia đình nâng cao nhận thức, hiểu biết và tham gia các hoạt động về bình đẳng giới.
2. Giáo dục các thành viên có trách nhiệm chia sẻ và phân công hợp lý công việc gia đình.
3. Chăm sóc sức khoẻ sinh sản và tạo điều kiện cho phụ nữ thực hiện làm mẹ an toàn.
 
 
4. Đối xử công bằng, tạo cơ hội như nhau giữa con trai, con gái trong học tập, lao động và tham gia các hoạt động khác.


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại

Về đầu