Header

Địa chỉ tiếp nhận Kiến nghị - Phản ánh của cá nhân, tổ chức

Ủy ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam
Vụ Bình Đẳng giới - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Địa chỉ: số 12 Ngô Quyền - Hà Nội
Điện thoại: 04.3
Email:
 
 

Nội dung kiến nghị:

  1. Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà, hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của cán bộ, công chức;
  2. Sự không phù hợp của quy định hành chính với thực tế;
  3. Sự không đồng bộ, không thống nhất của các quy định hành chính;
  4. Quy định hành chính không hợp pháp;
  5. Quy định hành chính trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập;
  6. Những vấn đề khác liên quan đến quy định hành chính;
  7. Phương án xử lý những phản ánh quy định tại các khoản trên;
  8. Sáng kiến ban hành mới quy định hành chính
(Trích Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/2/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xứ lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính)

Đăng ký kiến nghị - Phản ánh tại đây.

Về đầu